Privacyverklaring

MVO Nederland versnelt de route naar de nieuwe, duurzame economie. MVO Nederland vindt de persoonlijke levenssfeer van haar partners, medewerkers, leveranciers, sollicitanten, andere relaties en bezoekers van de websites en van bijeenkomsten belangrijk. Daarom gaat MVO Nederland zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Stichting MVO Nederland is gevestigd aan de Europalaan 101 in Utrecht. Voor haar medewerkers hanteert MVO Nederland een specifieke privacyverklaring.

Wanneer verwerken wij persoonsgegevens

Wanneer je je registreert als partner of aanmeldt voor een van onze producten, diensten of activiteiten, wanneer je een publicatie bestelt, je aanmeldt voor een nieuwsbrief, deelneemt aan een bijeenkomst, gebruik maakt van onze digitale diensten, contact opneemt met MVO Nederland, wanneer je een opdracht of subsidie aan ons verleent of een product of dienst aan ons levert (inclusief inhuur als zzp’er) of wanneer je bij ons solliciteert, dan worden de door jou verstrekte persoonsgegevens vastgelegd en verwerkt onder de verantwoordelijkheid van MVO Nederland.

Welke gegevens verwerken wij

We verwerken de volgende gegevens:

 • je registratiegegevens: dit zijn de gegevens die wij je verzoeken in te vullen bij registratie als partner dan wel voor een van onze producten of diensten, zoals naam, (zakelijk) e-mailadres, (zakelijk) telefoonnummer, functie, naam werkgever/bedrijf, de vestigingsplaats van het bedrijf en bankrekeningnummer. Indien je daarmee expliciet hebt ingestemd mogen we je e-mailadres gebruiken voor het toesturen van gerelateerde aanbiedingen van diensten van MVO Nederland.

 • contractgegevens: dit zijn de gegevens die wij verwerken in het kader van een overeenkomst van opdracht dan wel een subsidie-relatie, zoals naam, (zakelijk) e-mailadres, (zakelijk) telefoonnummer, functie, naam werkgever/bedrijf, vestigingsplaats van het bedrijf en bankrekeningnummer.

 • sollicitatiegegevens: je naam, geslacht, contactgegevens, geboortedatum, foto (indien verstrekt), je cv en motivatiebrief.

 • gegevens betreffende gebruikte apparatuur zoals een unieke device-ID.

Met welk doel verwerken wij je persoonsgegevens

We verwerken je persoonsgegevens:

 • om een overeenkomst aan te gaan of uit te voeren, bijvoorbeeld om de door jou gekozen producten, diensten of informatie te leveren;

 • om afgenomen betaalde diensten of producten te factureren;

 • om nieuwsbrieven, onderzoeken en andere notificaties te sturen, mits je hiervoor expliciet toestemming hebt gegeven;

 • om aanbiedingen van diensten en producten van MVO Nederland te sturen, mits je hiervoor expliciet toestemming hebt gegeven;

 • om het inloggen via social media (aangeboden door derde partijen) mogelijk te maken;

 • om de producten en diensten van MVO Nederland te verbeteren en beter te doen afstemmen op je gebruik dan wel je interesses;

 • om je geschiktheid voor een functie te beoordelen en het sollicitatietraject af te handelen;

 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

MVO Nederland gebruikt je persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor je deze aan ons hebt verstrekt, tenzij je uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor het gebruik van je persoonsgegevens voor andere doeleinden.

Wanneer verstrekken wij je persoonsgegevens aan derden

MVO Nederland verstrekt alleen in de volgende gevallen je persoonsgegevens aan andere partijen:

 • indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de door jou gevraagde dienstverlening;

 • voor het goed laten functioneren van de website;

 • als de gegevens openbaar zijn;

 • als MVO Nederland op grond van wet- en regelgeving verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken.

MVO Nederland sluit verwerkersovereenkomsten met deze derden zodat zij zorgvuldig met je persoonsgegevens omgaan.

Hoe zit het met links naar websites van derde partijen

Indien je via de website of andere diensten of producten van MVO Nederland terecht komt op de website van een derde, zijn de voorwaarden en privacyregels van de betreffende derde van toepassing. MVO Nederland controleert de activiteiten van dergelijke websites of derde partijen niet en is niet aansprakelijk voor de content, privacy, beveiliging en reglementen van de websites waar MVO Nederland naar linkt. MVO Nederland adviseert je daarom je bekend te maken met de privacy voorwaarden, beveiliging en reglementen van de derde partij voordat je hen (persoonlijke) informatie verschaft.

Hoe kun je je toestemming intrekken

Indien je geen marketing en promotieberichten over onze producten en diensten of algemene nieuwsberichten meer via e-mail wenst te ontvangen, kun je je hiervoor uitschrijven (opt-out) door de instructies te volgen die in elke e-mail hiervoor zijn opgenomen, dan wel een bericht te sturen naar contact@mvonederland.nl. We zullen binnen een periode van 4 weken na ontvangst van je verzoek hieraan voldoen. Let er wel op dat we je nog op andere gronden mailings en berichten kunnen blijven sturen, zoals bijvoorbeeld in het kader van je partnerschap.

Wat zijn je rechten?

Je hebt het recht op inzage in je persoonsgegevens en het recht om correctie, verwijdering of overdracht van je persoonsgegevens te vragen. Daarnaast heb je het recht bezwaar te maken tegen het verwerken van je gegevens. Je kunt je persoonsgegevens die MVO Nederland heeft verzameld inzien en desgewenst laten aanpassen door een verzoek te sturen naar: contact@mvonederland.nl. We zullen binnen 4 weken reageren op je verzoek. MVO Nederland kan je vragen je identiteit aan te tonen indien je verzoeken tot inzage of wijziging indient. Mocht je het niet eens zijn met de manier waarop MVO Nederland omgaat met je persoonsgegevens dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe lang bewaren we je gegevens?

MVO Nederland bewaart je persoonsgegevens zolang als dat nodig is voor de doelen die hierboven zijn genoemd of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

Hoe gaan we om met cookies?

MVO Nederland maakt op haar websites gebruik van cookies en andere internettechnieken. We hebben hiervoor een cookiebeleid, dat vind je hier.

Hoe gaan we om met meldingen van zwakke plekken in de beveiliging van onze systemen?

MVO Nederland heeft een responsible disclosure-beleid waarin we aangeven hoe je je bevindingen over de veiligheid van onze systemen kunt melden en hoe wij hiermee omgaan.

Wijziging van deze privacyverklaring

MVO Nederland heeft het recht om haar Privacyverklaring te wijzigen. Indien er inhoudelijke wijzigingen worden doorgevoerd, zullen we dit kenbaar maken via de website www.mvonederland.nl of een van de andere door MVO Nederland beheerde websites. Mocht je vragen hebben naar aanleiding van deze Privacyverklaring, dan kun je contact opnemen met contact@mvonederland.nl.

Versie dd. 31-7-2020