MVO Scan: MVO Start

Aan de slag met toekomstbestendig ondernemen? En benieuwd hoe je er nu voor staat? Doe de MVO Scan door onze MVO Start-test in te vullen en ontvang een score die je richting geeft om je organisatie zo snel mogelijk naar de nieuwe economie te brengen. Aan de hand van diverse vragen in verschillende hoofdstukken klik je door de test heen. In ongeveer 20-30 minuten is MVO Start in te vullen.

MVO Strategie & Beleid

MVO is een proces dat continu om verbetering vraagt. Je bedrijf staat niet stil, en maatschappelijke ontwikkelingen evenmin. Daarom is het van belang dat MVO een structurele plaats krijgt in je bedrijfsactiviteiten, zowel in Nederland als internationaal.

In dit hoofdstuk krijg je vragen over in hoeverre je MVO structureel integreert in je bedrijf. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • beleid en monitoring
 • intern draagvlak
 • stakeholders
 • transparantie en impactmeting
 • innovatie

Beleid en monitoring

opslaan

Staat MVO in de visie en missie van je bedrijf?

Door MVO op te nemen in de visie en missie wordt het een strategisch onderdeel van het bedrijfsplan.
Heb je een aparte MVO-missie en -visie geformuleerd? Vul dan hieronder ‘ja’.

< 10 medewerkers? Kleine bedrijven stellen niet altijd een missie en visie op. Heb je wel ergens vastgelegd waarvoor je gaat en staat op het gebied van MVO? Dan kun je hieronder ook ‘ja’ invullen.

Beleid en monitoring

opslaan

Heeft je bedrijf MVO-doelen opgesteld?

Door concrete MVO-doelen op te stellen ben je gericht bezig met het streven naar verbeteringen en kun je controleren of wat je inspanningen opleveren.

Beleid en monitoring

opslaan

Volg je bij de implementatie van MVO de ISO 26000-richtlijn?

ISO 26000 is een richtlijn die aanwijzingen geeft voor de structurele implementatie van MVO in een bedrijf. Het toepassen van de richtlijn is vrijwillig en leidt niet tot een certificaat, in tegenstelling tot veel andere ISO-normen.

Als je MVO structureel wilt oppakken in je bedrijf, dan biedt ISO 26000 wel een goede handleiding. Denk aan handige informatie over de selectie van relevante thema’s, het betrekken van stakeholders en het implementeren van MVO.

Intern draagvlak

opslaan

Is er een MVO-verantwoordelijke binnen je bedrijf?

Een MVO-verantwoordelijke kan iemand zijn die zich alleen met MVO bezighoudt, of iemand die het als één van zijn of haar formele taken heeft. Soms zijn meerdere personen gezamenlijk verantwoordelijk.

Heb je één of meerdere mensen formeel verantwoordelijk gemaakt voor MVO (of ben je dat zelf), beantwoordt deze vraag dan met ‘ja’.

Intern draagvlak

opslaan

Zijn je medewerkers voldoende bekend met de MVO-activiteiten van het bedrijf?

Medewerkers zijn voldoende bekend met de MVO-activiteiten als zij de MVO-doelstellingen en -activiteiten van uw bedrijf op hoofdlijnen kunnen noemen én zij deze kunnen verbinden aan hun eigen functie. Zo moeten inkopers extra goed bekend zijn met doelstellingen voor duurzaam inkopen en productiemedewerkers met activiteiten om milieubelasting bij productie te verminderen.

Intern draagvlak

opslaan

Hebben je medewerkers genoeg MVO-kennis en -vaardigheden om de MVO-activiteiten te doen die bij hun functie horen?

Voor de implementatie van MVO zijn kennis en vaardigheden nodig. Denk bijvoorbeeld aan kennis over energiebesparing. Of de vaardigheid om effectief over MVO te communiceren.

Deze kennis en vaardigheden verschillen per functie. Een inkoper heeft iets anders nodig dan een manager of een productiemedewerker.

Intern draagvlak

opslaan

Onderneem je iets om de MVO-kennis en -vaardigheden van je medewerkers te vergroten?

Om de kennis en vaardigheden binnen je bedrijf te vergroten kun je meerdere dingen doen. Bijvoorbeeld een training of opleiding aanbieden. Maar ook interne kennisoverdracht is belangrijk.

Intern draagvlak

opslaan

Onderneem je iets om de betrokkenheid van je medewerkers bij het MVO-beleid te vergroten?

Een keuze voor MVO heeft consequenties voor het hele bedrijf. Daarom is intern draagvlak van groot belang voor het slagen ervan. Het is niet altijd vanzelfsprekend dat iedereen binnen het bedrijf de uitgangspunten ondersteunt en actief over MVO meedenkt. Werken aan MVO vraagt daarom een bedrijfsbrede aanpak, waarbij alle medewerkers worden betrokken.

Stakeholders

opslaan

Weet je wie je stakeholders zijn?

Stakeholders (ook wel ‘belanghebbenden’) zijn alle partijen die door de activiteiten van je bedrijf worden beïnvloed en/of jouw activiteiten beïnvloeden. Denk aan werknemers en klanten, maar ook omwonenden en maatschappelijke organisaties.

Over het algemeen geldt: hoe groter het bedrijf, hoe groter de groep stakeholders. Het betrekken van stakeholders is belangrijk bij het implementeren van MVO, omdat zij verwoorden wat de buitenwereld van je bedrijf verwacht. Kies dus stakeholders die goed passen bij je omvang en branche.

Stakeholders

opslaan

Betrek je je stakeholders bij belangrijke bedrijfsbeslissingen?

Het betrekken van stakeholders kan op verschillende manieren. In alle gevallen is het belangrijk dat er sprake is van tweerichtingsverkeer. Dus: niet alleen informatie verspreiden, maar een dialoog starten. Stakeholders betrekken betekent niet dat je precies moet doen wat een stakeholder wil. Dat kan ook niet altijd, want soms zullen de belangen van de stakeholders niet met elkaar overeenkomen. Wel is het de bedoeling dat je de verschillende belangen van stakeholders meeweegt bij belangrijke beslissingen. En dat je transparant bent over de keuzes die je vervolgens maakt.

< 10 medewerkers? Kies een manier om stakeholders te betrekken die past bij de omvang van het bedrijf. Waar grotere bedrijven periodiek contact hebben met alle stakeholders, kun jij er bijvoorbeeld voor kiezen om MVO als onderwerp mee te nemen in gesprekken die je voert met klanten, werknemers en andere stakeholders. Ook kun je een oproep plaatsen op je website om de ideeën die leven bij stakeholders op te halen.

Stakeholders

opslaan

Hoe zou je je bedrijf beoordelen op de mate van betrokkenheid van stakeholders bij belangrijke bedrijfsbeslissingen?

Bij deze vraag gaat het om je eigen inschatting. Denk je dat je in vergelijking met bedrijven van dezelfde grootte en in dezelfde branche beter, vergelijkbaar of slechter scoort op het betrekken van stakeholders?

Stakeholders

opslaan

Vertel je stakeholders actief over hoe je hun belangen hebt meegewogen bij belangrijke bedrijfsbeslissingen?

Nog maar weinig bedrijven communiceren actief over hoe zij de belangen van stakeholders meewegen bij bedrijfsbeslissingen. Omdat belangen niet altijd met elkaar overeenkomen, zijn veel bedrijven terughoudend op dit gebied.

Toch kan het voordelen opleveren om hier open over te zijn. Stakeholders krijgen meer begrip voor de afwegingen die het bedrijf maakt en krijgen inzicht in andere belangen die spelen. Openheid zorgt voor meer draagvlak voor de uiteindelijke beslissingen.

Je kunt rechtstreeks met de stakeholders communiceren over je keuzes, of de afwegingen die je hebt gemaakt openbaar maken in bijvoorbeeld een maatschappelijk verslag.

Transparantie en impactmeting

opslaan

Ben je transparant over je MVO-prestaties?

Transparantie en impactmeting

opslaan

Laat je zien welke impact je bedrijf heeft op mens en milieu?

Impact meten betekent dat je inzicht geeft in de effecten van je activiteiten op de maatschappij. Het gaat verder dan het meten van de concrete resultaten van je bedrijf. Het laat zien welke maatschappelijke verbeteringen of verslechteringen zijn er geweest door je bedrijfsactiviteiten.

Innovatie

opslaan

Onderneemt je bedrijf activiteiten om de MVO-prestaties te blijven verbeteren?

MVO is nooit ‘af’. Marktkansen, maatschappelijke verwachtingen en je eigen bedrijfssituatie veranderen voortdurend. Daarom is het belangrijk dat de MVO-activiteiten hierbij blijven aansluiten.

Innovatie

opslaan

Onderneemt je bedrijf activiteiten op het gebied van de circulaire economie?

De circulaire economie is een economisch systeem dat bedoeld is om de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren, en om waardevernietiging te minimaliseren. Anders dan in het huidige lineaire systeem, waarin grondstoffen worden omgezet in producten die aan het einde van hun levensduur worden vernietigd.

Innovatie

opslaan

Onderneemt je bedrijf activiteiten op het gebied van sociale innovatie?

Sociale innovatie gaat over het vernieuwen van organisatieprocessen waarbij de mens centraal staat. Het gaat hierbij dus niet om technologische vernieuwingen, maar om vernieuwingen in hoe mensen samenwerken binnen organisaties. Bijvoorbeeld door te experimenteren met nieuwe managementstijlen, meer verantwoordelijkheid lager in de organisatie te beleggen, zelf roosteren in te voeren en medewerkers meer ruimte te geven om hun eigen taken en tijdsbesteding in te vullen.

Innovatie

opslaan

Hoe denk je dat je bedrijf scoort op het gebied van innovatie in vergelijking met andere bedrijven uit de sector?

MVO in bedrijfsprocessen

Dit hoofdstuk gaat over in hoeverre je bedrijf MVO integreert in de bedrijfsprocessen, zoals inkoop, productie en bedrijfsvoering. Voor ieder bedrijf zijn andere bedrijfsprocessen van belang. Zo zal een industrieel bedrijf veel aandacht besteden aan MVO in de productieprocessen, terwijl een zakelijke dienstverlener meer nadruk legt op huisvesting, bedrijfsvoering en ICT.

In dit hoofdstuk hoef je alleen antwoord te geven op vragen over bedrijfsprocessen die ook daadwerkelijk op jouw bedrijf van toepassing zijn. Voor zzp’ers geldt bijvoorbeeld dat je geen vragen over personeelsbeleid hoeft in te vullen. Zakelijke dienstverleners kunnen de vragen over productie overslaan.

Als een onderdeel niet van toepassing is, kun je dit in zijn geheel overslaan.

 • Wij kopen producten en/of diensten in (directe inkoop) – Let op: het gaat hierbij om ‘directe inkoop’: inkoop van producten en diensten die een directe relatie hebben met het eindproduct. Koop je alleen facilitaire producten en diensten in, dan hoef je dit bedrijfsproces niet aan te vinken.
 • Wij hebben personeel in dienst
 • We maken gebruik van financiële producten, zoals diensten van banken of verzekeraars
 • Wij importeren uit, exporteren naar en/of investeren in opkomende markten of ontwikkelingslanden
 • Wij hebben of huren een bedrijfspand en/of maken gebruik van ICT
 • Wij maken gebruik van vervoer voor mensen en/of transport van goederen
 • Wij produceren zelf goederen – Indien je je productie uitbesteedt aan andere bedrijven, dan kies je niet voor dit bedrijfsproces.
 • Wij communiceren over onze bedrijfsactiviteiten
 • Wij ontwikkelen zelf nieuwe producten (R&D)

Inkoop en keten

Sla dit onderwerp over als het niet relevant voor jouw bedrijf is
opslaan

Heb je in beeld gebracht welke MVO-onderwerpen spelen in je toeleveringsketen?

Om duurzaam in te kunnen kopen moet je de MVO-issues kennen die spelen in uw toeleveringsketen. Om hierachter te komen kun je een risicoanalyse uitvoeren en met je leveranciers in gesprek gaan.

Vooral wanneer je producten inkoopt uit opkomende markten en ontwikkelingslanden, is het belangrijk om de onderwerpen actief in kaart te brengen.

Inkoop en keten

opslaan

Stimuleer je leveranciers om deze MVO-onderwerpen aan te pakken?

Inkoop en keten

opslaan

Maak je openbaar welke activiteiten je onderneemt om MVO in de toeleveringsketen te waarborgen?

Bijvoorbeeld door stakeholders actief te informeren over duurzaam inkoopbeleid of door op de website te communiceren over de onderwerpen die spelen in de toeleveringsketen.

Personeel

Sla dit onderwerp over als het niet relevant voor jouw bedrijf is
opslaan

Meet je bedrijf periodiek de medewerkerstevredenheid en communiceer je daar intern over?

Het meten van de medewerkerstevredenheid kan je bedrijf inzicht geven in de wensen die je medewerkers hebben en de verbetermogelijkheden die zij zien. Door de uitkomsten van de meting te vertalen naar het personeelsbeleid kunt je die tevredenheid vergroten. Een medewerkerstevredenheidsonderzoek vindt periodiek plaats, waardoor er een goed beeld ontstaat van de ontwikkelingen door de tijd heen.

< 10 medewerkers? Als klein bedrijf kun je medewerkerstevredenheid ook meten door het standaard aan de orde te stellen in functioneringsgesprekken en werkoverleggen. Bedenk wel dat een goed beeld van de medewerkerstevredenheid ontstaat door mensen in een vertrouwde omgeving, of zelfs anoniem, hun ideeën te laten delen.

Personeel

opslaan

Heeft je bedrijf een beleid om de gezondheid en veiligheid van medewerkers te waarborgen?

Ieder bedrijf is volgens de wet verplicht om een arbobeleid op te stellen of om gebruik te maken van de arbocatalogus die op sectorniveau is opgesteld. Er zijn allerlei instrumenten beschikbaar voor het opstellen en uitvoeren van arbobeleid.

<10 medewerkers? Ook werkgevers met minder dan 10 medewerkers zijn verplicht om arbobeleid te voeren. Natuurlijk kies je hierbij een aanpak die past bij de omvang van het bedrijf. Kleine bedrijven zullen minder snel een eigen arbocatalogus ontwikkelen en eerder aansluiten bij branche-initiatieven.

Personeel

opslaan

Streeft je bedrijf actief naar de verbetering van vitaliteit, inzetbaarheid en ontwikkeling van medewerkers?

Denk aan:

 • actief investeren in je medewerkers met opleidingen en ontwikkelingsmogelijkheden
 • werk passend maken voor medewerkers met verschillende achtergronden, leeftijden en privésituaties
 • een prettige werkomgeving bieden

Financiering

Sla dit onderwerp over als het niet relevant voor jouw bedrijf is
opslaan

Zijn je bankzaken ondergebracht bij een bank die zich onderscheidt op het gebied van duurzaamheid?

Door te letten op duurzame beleggingsfondsen of het beleggingsbeleid van je bank, kun je rekening houden met duurzaamheid. Sommige banken investeren alleen in duurzame projecten en bedrijven; andere hebben hier speciale bankproducten voor.

Door ervoor te zorgen dat je geld duurzaam wordt belegd, kun je een belangrijke bijdrage leveren aan maatschappelijke thema’s.

Financiering

opslaan

Hanteer je duurzaamheidscriteria wanneer je bedrijf investeringen doet?

Wanneer je bedrijf voor de beslissing staat om een investering te doen, kun je hierbij duurzaamheidscriteria stellen. Omdat je een grote uitgave doet, kun je op dat moment veel duurzaamheidswinst boeken door te investeren in een duurzaam alternatief. Denk aan het bouwen of renoveren van een duurzaam kantoorpand of het aanschaffen van een energiezuinige machine. Als je een duurzame investering doet, kun je vaak gebruik maken van allerlei fiscale voordelen en subsidieregelingen.

Financiering

opslaan

Houd je bij de keuze van pensioenverstrekkers en verzekeraars rekening met duurzaamheid?

Bijna alle pensioenfondsen hebben inmiddels een duurzaam beleggingsbeleid, al zijn er – met name in de uitvoering – nog verbeteringen mogelijk. Het is dus zinvol om te controleren of uw pensioenfondsen en verzekeraars zich actief bezighouden met duurzaam beleggen.

Voor veel bedrijven geldt dat zij zijn aangesloten bij pensioenfondsen van de branche. In dit geval is het niet mogelijk om zelf een keuze te maken voor een pensioenfonds. In dat geval vul je antwoord 4 in. Je kunt overigens wel altijd vragen stellen over duurzaamheid aan je pensioenfondsen en verzekeraars.

Internationale Handel

Sla dit onderwerp over als het niet relevant voor jouw bedrijf is
opslaan

Heb je voor de landen waarmee je handelt in kaart gebracht welke sociale- en milieuproblemen er lokaal spelen?

Onder handel wordt zowel importeren, exporteren als investeren verstaan. Als je handelt met opkomende markten of ontwikkelingslanden, kun je in aanraking komen met verschillende sociale- en milieuproblemen. Breng voor de landen waarmee je handelt in kaart welke problemen je tegen kunt komen en hoe je bedrijf hiermee wil omgaan.

Internationale Handel

opslaan

Leveren je handelsactiviteiten economische waarde op voor de lokale omgeving?

Handelen met opkomende markten en ontwikkelingslanden is goed voor de lokale economie. Bijvoorbeeld omdat het werkgelegenheid creëert en omdat je zaken doet met lokale bedrijven. Let wel op potentiële negatieve neveneffecten, zoals verstoring van handelsrelaties of corruptie.

Geef hieronder aan op welke gebieden de handelsactiviteiten van je bedrijf volgens jou een positieve bijdrage leveren aan de lokale economie.

Internationale Handel

opslaan

Weet je of jouw handelsactiviteiten voldoen aan de OESO-richtlijnen?

De OESO-richtlijnen maken duidelijk wat de Nederlandse overheid (en 41 andere landen) van bedrijven verwacht als zij opereren in het buitenland. Ze bieden handvatten voor bedrijven om met kwesties om te gaan als: ketenverantwoordelijkheid, mensenrechten, kinderarbeid, milieu en corruptie.

Huisvesting, ICT en bedrijfsvoering

Sla dit onderwerp over als het niet relevant voor jouw bedrijf is
opslaan

Heeft u in beeld wat de duurzaamheidsimpact is van uw huisvesting, ICT en bedrijfsvoering?

Onder huisvesting, ICT en bedrijfsvoering vallen alle activiteiten die ondersteunend zijn aan de primaire activiteiten van uw bedrijf. Denk aan schoonmaak, secretariële activiteiten, kantoorpanden en catering. De duurzaamheidsimpact kunt u bijvoorbeeld meten door te kijken naar het energieverbruik van uw bedrijfspand, het papierverbruik, de milieubelasting van de schoonmaak of de duurzaamheid van de catering. Door periodiek volgens dezelfde werkwijze metingen uit te voeren kunt u zien waar u uw prestaties kunt verbeteren.
<10 medewerkers? Ook voor kleine bedrijven is er vaak veel te verbeteren op het gebied van huisvesting, ICT en bedrijfsvoering. Het structureel meten lijkt wellicht veel werk, maar door zelf slimme meetmethoden te bedenken hoeft dit niet altijd zo te zijn. U kunt bijvoorbeeld gaan werken met een slimme energiemeter of de papierinkoop in de gaten houden.

Huisvesting, ICT en bedrijfsvoering

opslaan

Onderneemt u activiteiten om de duurzaamheidsimpact van uw huisvesting, ICT en bedrijfsvoering te verminderen?

Veelvoorkomende activiteiten om de duurzaamheidsimpact te verminderen zijn het overschakelen op duurzame verlichting, energiezuinige computers, vermindering van afval, afvalscheiding, gebruik van milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen, overstappen op groene stroom en de inkoop van duurzame catering en kantoorartikelen.

Huisvesting, ICT en bedrijfsvoering

opslaan

Hoe denkt u dat uw bedrijf presteert op het gebied van duurzame huisvesting, ICT en bedrijfsvoering als u zich vergelijkt met andere bedrijven in uw sector?

Logistiek & Mobiliteit

Sla dit onderwerp over als het niet relevant voor jouw bedrijf is
opslaan

Onderneemt u activiteiten om de mobiliteit van mensen die in uw bedrijf werken te verduurzamen?

Logistiek & Mobiliteit

opslaan

Onderneemt u activiteiten om uw goederentransport te verduurzamen?

Transporteert u zelf, of laat u dit doen door transportbedrijven of uw leveranciers? In beide gevallen kunt u activiteiten ondernemen om dit transport te verduurzamen. Bijvoorbeeld door leveranciers te selecteren op duurzaamheidscriteria, vragen te stellen aan uw leveranciers, of uw eigen chauffeurs een cursus Het Nieuwe Rijden aan te bieden. Bent u een klein bedrijf en transporteert u zeer beperkt goederen? Vul dit dan in bij ‘Nee, want …’.

Logistiek & Mobiliteit

opslaan

Hoe denkt u dat uw bedrijf presteert op het gebied van verduurzaming van logistiek en mobiliteit?

Productie

Sla dit onderwerp over als het niet relevant voor jouw bedrijf is
opslaan

Meet u periodiek de duurzaamheidsimpact van uw productieactiviteiten?

De duurzaamheidsimpact van de productieactiviteiten kunt meten door te kijken naar milieu-indicatoren zoals energieverbruik in de productie, afvalstromen, gebruik van vluchtige stoffen, perslucht, gebruik van chemicaliën of gebruikte grondstoffen per kilo eindproduct. De duurzaamheidsimpact kunt u in kaart brengen door een milieumanagementsysteem te implementeren, maar u kunt ook zelf kengetallen benoemen op basis waarvan u kunt meten. Door periodiek volgens dezelfde werkwijze metingen uit te voeren kunt u zien waar uw prestaties kunt verbeteren.
<10 medewerkers? Ook voor kleine productiebedrijven is het zinvol om duurzaamheidsimpact in kaart te brengen. Zo krijgt u zicht op het verbeterpotentieel. Dit levert niet alleen duurzaamheidswinst op, maar kan ook veel kosten besparen.

Productie

opslaan

Onderneemt u activiteiten om uw productieactiviteiten te verduurzamen?

Productie

opslaan

Hoe denkt u dat uw bedrijf presteert op het gebied van duurzame productie?

Marketing & Communicatie

Sla dit onderwerp over als het niet relevant voor jouw bedrijf is
opslaan

Communiceert u extern op een open en eerlijke wijze over de MVO-prestaties van uw bedrijf?

Communicatie is belangrijk om klanten en andere stakeholders te informeren en betrekken bij het bedrijf. Stakeholders zijn steeds vaker nieuwsgierig naar wat het bedrijf aan MVO doet. U kunt bijvoorbeeld hierover publiceren op uw website, of een maatschappelijk verslag opstellen. Over het algemeen geldt: hoe groter het bedrijf hoe meer er wordt verwacht op het gebied van communicatie.

Marketing & Communicatie

opslaan

Maakt u in uw communicatie over MVO ook uw dilemma’s zichtbaar?

Het is belangrijk om in de communicatie over MVO niet alleen het goede nieuws te melden, maar ook open te zijn over dilemma’s die spelen. Denk bijvoorbeeld aan hoge kosten voor duurzame investeringen die een lange terugverdientijd hebben. Of de keuze tussen het kopen van Fairtrade producten uit ontwikkelingslanden of lokale producten uit de buurt. Alle bedrijven worstelen met dergelijke dilemma’s. Er open over zijn maakt uw boodschap geloofwaardiger en het is eerlijker naar de buitenwereld toe.

Marketing & Communicatie

opslaan

Neemt u duurzaamheid mee in de marketing van uw producten en/ of diensten?

Productontwikkeling

Sla dit onderwerp over als het niet relevant voor jouw bedrijf is
opslaan

Investeert uw bedrijf in de ontwikkeling van duurzamere producten en diensten? Houdt u in de ontwerpfase van producten rekening met duurzaamheid?

Productontwikkeling

opslaan

Heeft uw bedrijf de afgelopen jaren nieuwe producten en/of diensten op de markt gebracht die aantoonbaar duurzamer zijn dan hun voorgangers?

Productontwikkeling

opslaan

Werkt uw bedrijf actief samen met onderwijs- en kennisinstellingen of andere partijen bij de ontwikkeling van duurzamere producten en/of diensten?

Duurzame innovatie komt vaak tot stand door op zoek te gaan naar nieuwe en soms onverwachte samenwerkingsverbanden. Denk bijvoorbeeld aan de samenwerking tussen de bedrijven Van Gansewinkel en Spykstaal. Samen hebben zij een duurzame vuilniswagen ontwikkeld die afval omzet in brandstof. Juist door over de grenzen van uw bedrijf heen te kijken kunt u duurzame innovaties realiseren.

MVO Thema's

In dit onderdeel ziet u 9 maatschappelijke thema’s waar u als bedrijf aan bij kunt dragen. Op sommige thema’s heeft u grotere invloed dan op andere en kunt u meer duurzaamheidswinst boeken. De belangrijkste onderwerpen zijn vaak de onderwerpen waar u in uw kernactiviteit mee te maken heeft. Zo is het energieverbruik van de productie van auto’s voor een autofabrikant een belangrijker thema dan de milieu-impact van het hoofdkantoor. En een bakker die Afrikaanse cacao inkoopt, is meer gebaat bij het thema internationale arbeidsomstandigheden dan een slager die met Nederlands vlees werkt.

Als een MVO-thema voor uw onderneming helemaal niet relevant is, kunt u dit in overslaan.

 • Milieu
 • Klimaat en energie
 • Grondstoffenschaarste
 • Biodiversiteit
 • Dierenwelzijn
 • Goed werkgeverschap & arbeidsparticipatie
 • Eerlijk zakendoen
 • Internationale arbeidsomstandigheden & mensenrechten
 • Lokale maatschappelijke betrokkenheid

Milieu

Sla dit onderwerp over als het niet relevant voor jouw bedrijf is
opslaan

Meet u wat de impact van uw bedrijf is op het milieu?

Onder het thema milieu vallen lawaai-, stank- en geluidshinder, bodem- en waterverontreiniging en afval. Energieverbruik valt niet onder dit thema. Veelgebruikte kengetallen zijn: emissies naar water en/of bodem, % recycling, kilo afval per reststroom, % gebruikte producten met een milieukeurmerk.

Milieu

opslaan

Heeft u milieudoelstellingen geformuleerd voor uw bedrijf?

Milieu

opslaan

Onderneemt u activiteiten om uw prestaties op het gebied van het milieu te verbeteren?

Milieu

opslaan

Wanneer vindt u uw inspanningen op het gebied van het milieu geslaagd?

Energie & Klimaat

Sla dit onderwerp over als het niet relevant voor jouw bedrijf is
opslaan

Meet u wat de impact van uw bedrijf is op klimaat en energie?

Bij het bepalen van uw impact op energie en klimaat is het van belang dat u naar het totaalbeeld kijkt. Dit kunt u doen door alle relevante bedrijfsprocessen mee te nemen. Kijk in ieder geval naar transport, productie en bedrijfsvoering. Veelgebruikte kengetallen: uitstoot van CO2, uitstoot van overige broeikasgassen (bv. methaan, stikstof), totaalverbruik in kWh (elektriciteitsverbruik), energie opgewekt uit (externe of eigen) duurzame energiebronnen.

Energie & Klimaat

opslaan

Heeft u doelstellingen geformuleerd voor energie en klimaat?

Energie & Klimaat

opslaan

Onderneemt u activiteiten om uw prestaties op het gebied van energie en klimaat te verbeteren?

Energie & Klimaat

opslaan

Wanneer vindt u uw inspanningen op het gebied van energie en klimaat geslaagd?

Grondstoffenschaarste

Sla dit onderwerp over als het niet relevant voor jouw bedrijf is
opslaan

Heeft u in beeld wat de impact van uw bedrijf is op grondstoffenschaarste?

De impact op grondstoffenschaarste wordt bepaald door de mate waarin het bedrijf gebruik maakt van grondstoffen die schaars zijn of zullen worden. Impact kan worden verkleind door de vraag naar die grondstoffen te beperken, door zuiniger met grondstoffen om te gaan of door over te stappen op alternatieven. Veelgebruikte kengetallen zijn: gebruik van grondstoffen per productie-eenheid, % hergebruik van grondstoffen, % gebruik van alternatieven.

Grondstoffenschaarste

opslaan

Heeft u doelstellingen geformuleerd voor het gebruik van grondstoffen?

Grondstoffenschaarste

opslaan

Onderneemt u activiteiten om de impact van uw bedrijf op grondstoffenschaarste te verminderen?

Grondstoffenschaarste

opslaan

Wanneer vindt u uw inspanningen op het gebied van grondstoffenschaarste geslaagd?

Biodiversiteit

Sla dit onderwerp over als het niet relevant voor jouw bedrijf is
opslaan

Heeft u in beeld wat de impact van uw bedrijf is op biodiversiteit?

Het is niet eenvoudig om de impact van een bedrijf op biodiversiteit te meten. Biodiversiteit is immers een veelomvattend onderwerp en ecosystemen hebben op allerlei manieren invloed op elkaar. Bedrijven kunnen wel een analyse maken van mogelijke invloed, bijvoorbeeld door te kijken naar hectare landgebruik, eventuele conversie van land (bijvoorbeeld van bos naar landbouw of van natuurgebied naar bebouwing) of invloed op de leefomgeving van planten en dieren. Impact op biodiversiteit hoeft niet altijd negatief te zijn. Bedrijven kunnen bijvoorbeeld een positieve bijdrage leveren door consumenten voor te lichten over kwetsbare ecosystemen, of ze kunnen zorgen dat hun activiteiten juist een bijdrage leveren aan het behoud van biodiversiteit.

Biodiversiteit

opslaan

Heeft u doelstellingen geformuleerd op het gebied van biodiversiteit?

Biodiversiteit

opslaan

Onderneemt u activiteiten op het gebied van het behoud van biodiversiteit?

Biodiversiteit

opslaan

Wanneer vindt u uw inspanningen op het gebied van biodiversiteit geslaagd?

Dierenwelzijn

Sla dit onderwerp over als het niet relevant voor jouw bedrijf is
opslaan

Heeft u in beeld wat de impact van uw bedrijf is op dierenwelzijn?

Bij het meten van dierenwelzijn wordt doorgaans gekeken naar gezondheid, veiligheid, hygiëne en welzijn van dieren. Bedrijven die voor hun activiteiten (deels) afhankelijk zijn van dieren, kunnen zowel een negatieve als een positieve bijdrage leveren aan dierenwelzijn. Door het streven naar efficiëntie kan de gezondheid en het welzijn van dieren negatief worden beïnvloed. Denk bijvoorbeeld aan dierziekten en gebrek aan ruimte. Door als bedrijf juist eisen te stellen aan dierenwelzijn bij eigen productie of inkoop van dierlijke productie kan ook een positieve bijdrage worden geleverd.

Dierenwelzijn

opslaan

Heeft u doelstellingen geformuleerd voor dierenwelzijn?

Dierenwelzijn

opslaan

Onderneemt u activiteiten om uw prestaties op het gebied van dierenwelzijn te verbeteren?

Dierenwelzijn

opslaan

Wanneer vindt u uw inspanningen op het gebied van dierenwelzijn geslaagd?

Goed werkgeverschap & Arbeidsparticipatie

Sla dit onderwerp over als het niet relevant voor jouw bedrijf is
opslaan

Meet u hoe uw organisatie presteert op het gebied van goed werkgeverschap en arbeidsparticipatie?

De prestaties van een bedrijf op het gebied van diversiteit en arbeidsparticipatie zijn te meten door te kijken naar de samenstelling van het personeelsbestand. Hierbij kunt u bijvoorbeeld kijken de verhouding man- vrouw, autochtoon- allochtoon, jong- oud en het aantal medewerkers met een achterstand tot de arbeidsmarkt.

Goed werkgeverschap & Arbeidsparticipatie

opslaan

Heeft u doelstellingen geformuleerd voor goed werkgeverschap en arbeidsparticipatie?

Goed werkgeverschap & Arbeidsparticipatie

opslaan

Onderneemt u activiteiten op het gebied van goed werkgeverschap en arbeidsparticipatie?

Goed werkgeverschap & Arbeidsparticipatie

opslaan

Wanneer vindt u uw inspanningen op het gebied van goed werkgeverschap en arbeidsparticipatie geslaagd?

Eerlijk Zakendoen

Sla dit onderwerp over als het niet relevant voor jouw bedrijf is
opslaan

Heeft u in beeld welke risico’s uw bedrijf loopt om betrokken te raken bij corruptie en oneerlijke handelspraktijken?

Bedrijven kunnen het risico dat zij lopen om betrokken te raken bij oneerlijke handelspraktijken meten door het uitvoeren van een risico-inventarisatie. Dit risico is onder meer afhankelijk van de landen en de sectoren waarin een bedrijf opereert.

Eerlijk Zakendoen

opslaan

Heeft u doelstellingen geformuleerd op het gebied van eerlijk zakendoen?

Eerlijk Zakendoen

opslaan

Onderneemt u activiteiten om eerlijk zakendoen te bevorderen?

Eerlijk Zakendoen

opslaan

Wanneer vindt u uw inspanningen op het gebied van anticorruptie geslaagd?

Internationale Arbeidsomstandigheden & Mensenrechten

Sla dit onderwerp over als het niet relevant voor jouw bedrijf is
opslaan

Heeft u in beeld of er een risico bestaat op het schenden van de internationale arbeidsnormen en mensenrechten in (de keten van) uw bedrijf?

Bedrijven kunnen het risico dat zij lopen om betrokken te raken bij schendingen van arbeids- en mensenrechten meten door het uitvoeren van een risico-inventarisatie. Dit risico is onder meer afhankelijk van de landen en de sectoren waarin een bedrijf opereert.

Internationale Arbeidsomstandigheden & Mensenrechten

opslaan

Heeft u doelstellingen geformuleerd voor het voorkomen van het schenden van internationale arbeidsnormen en mensenrechten?

Internationale Arbeidsomstandigheden & Mensenrechten

opslaan

Onderneemt u activiteiten om betrokkenheid bij de schending van internationale arbeidsnormen en mensenrechten te voorkomen?

Internationale Arbeidsomstandigheden & Mensenrechten

opslaan

Wanneer vindt u uw activiteiten gericht op het voorkomen van de schending van arbeid- en mensenrechten geslaagd?

Lokale Maatschappelijke Betrokkenheid

Sla dit onderwerp over als het niet relevant voor jouw bedrijf is
opslaan

Meet u hoe uw organisatie presteert op het gebied van lokale maatschappelijke betrokkenheid?

U kunt uw prestaties op het gebied van lokale maatschappelijk betrokkenheid bijvoorbeeld meten door te kijken naar de input en/of naar de impact van uw activiteiten. Input meet u bijvoorbeeld door te kijken naar het aantal uren medewerker-vrijwilligerswerk, de bedragen die u heeft gedoneerd aan maatschappelijke doelen of naar de middelen die u ter beschikking heeft gesteld. Impact is lastiger meetbaar. U kijkt dan naar het maatschappelijke effect dat de activiteiten hebben gehad (bijv. het aantal mensen dat door de activiteiten is geholpen).

Lokale Maatschappelijke Betrokkenheid

opslaan

Heeft u doelstellingen geformuleerd op het gebied van lokale maatschappelijke betrokkenheid?

Lokale Maatschappelijke Betrokkenheid

opslaan

Onderneemt uw bedrijf activiteiten op het gebied van lokale maatschappelijke betrokkenheid?

Lokale Maatschappelijke Betrokkenheid

opslaan

Wanneer vindt u uw inspanningen op het gebied van Maatschappelijk Betrokken Ondernemen geslaagd?

Terug Volgende

Voortgang opslaan

Door hieronder op opslaan te drukken, kan u uw voortgang opslaan. Zodra deze opgeslagen is kan u op een later moment terug komen om door te gaan met invullen. Wanneer u eerder opgeslagen hebt, zal de vorige opgeslagen informatie overschreven worden.

Alle informatie wordt op uw apparaat opgeslagen.