Dit zijn de standpunten van MVO Nederland

Ondernemen in de nieuwe economie betekent ook dat de politiek daar de juiste voorwaarden voor schept. MVO Nederland behartigt de belangen van ondernemers in maatschappelijke debatten en bij overheden. Tijdens onze lobbyactiviteiten richten we ons op vier voor ondernemers belangrijke thema’s. Hieronder vind je onze globale standpunten per thema.

Lobbythema 1: klimaat & energie

Uitdaging

We lopen in Nederland ver achter in de energietransitie. Oftewel: onze energievoorziening is nog te weinig gericht op duurzame bronnen, en er is te weinig aandacht voor energiebesparing en -opslag.

Wat is er nodig?

Om tot de nieuwe, klimaatneutrale economie te komen moet het tempo van de energietransitie fors omhoog. En dat kan ook. De technologie, wil en het geld zijn er al. Het is nu tijd om de beschikbare oplossingen toe te passen.

Wat willen we bereiken?

In de nieuwe economie beschikken we over een decentraal, betrouwbaar, schoon, betaalbaar en veerkrachtig netwerk om energie op te wekken, te transporteren en op te slaan. Burgers en bedrijven zijn zowel producent als consument. Met smart grids en energieopslag in batterijen en waterstof vangen we productie- en gebruikspieken en -dalen op. Energiebesparing blijft een noodzakelijke quick win: goed voor portemonnee en het klimaat.

Waar lobbyen we voor?

De Rijksoverheid moet inzetten op een ambitieuze uitvoering van de Klimaatwet, het Klimaatakkoord en het Energieakkoord. De belangrijkste twee uitgangspunten vanuit MVO Nederland:

  • de vervuiler betaalt: wij pleiten voor een CO2-belasting omdat dit een effectief middel is voor het verminderen van de uitstoot.
  • échte vernieuwing: geef technologieën als groene waterstof prioriteit bij subsidies. Ondergrondse CO2-opslag moet alleen als laatste optie worden ingezet.

Lobbythema 2: circulaire economie

Uitdaging

Onze economie werkt verspillend. Hierdoor missen we jaarlijks vele miljarden aan businesskansen, zijn we onnodig afhankelijk van import van goederen en grondstoffen uit het buitenland, putten we de aarde uit en vervuilen we onze leefomgeving. Denk aan plastic rietjes die na twee minuten in zee belanden en mobiele telefoons die ongebruikt in lades liggen. Dit kan slimmer. Het gevolg? Meer ondernemerschap en werkgelegenheid, minder afhankelijkheid van andere landen en milieuvervuiling.

Wat is er nodig?

In een circulaire economie bevinden producten, onderdelen en grondstoffen zich zo lang en hoogwaardig mogelijk in de keten. Dit omdat meer en meer bedrijven zich richten op een circulaire vorm van ondernemen. Het aantal businessmodellen gericht op bijvoorbeeld service- en reparatiecontracten en gerecyclede grondstoffen moet snel omhoog om de nieuwe economie te realiseren. Daarvoor moeten organisaties hun belangen samenbrengen en (keten)samenwerking tot stand brengen.

Wat willen we bereiken?

Bedrijven in de nieuwe economie minimaliseren het gebruik van primaire grondstoffen en ondernemen zonder afval. Dit door producten te ontwerpen die na gebruik weer in een andere omgeving of vorm terugkeren. Maar ook door efficiënter om te gaan met grondstoffen en gerecyclede materialen te gebruiken in plaats van primaire grondstoffen. Verder stappen bedrijven over naar biogebaseerde en hernieuwbare grondstoffen. En zetten ze nieuwe businessmodellen in, zodat zij grip houden op hun producten en grondstoffen.

Waar lobbyen we voor?

De Rijksoverheid heeft een belangrijke rol in het versnellen van de route naar de nieuwe, circulaire economie. Vier zaken zijn daarbij volgens MVO Nederland van belang:

  1. regie: de Rijksoverheid neemt de regie in de transitie naar een circulaire economie. Bij voorkeur vanuit het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Dit omvat een heldere verbinding met het Topsectorenbeleid, het Nederlandse bedrijvenbeleid om de Nederlandse kenniseconomie te stimuleren.
  2. financiële middelen: de Rijksoverheid moet zorgen voor voldoende financiële middelen. Enerzijds om circulaire innovaties te ondersteunen. Anderzijds om de procesrol te faciliteren die nodig is bij keteninnovatie en het samenbrengen van sectoren.
  3. juiste inzet wet- en regelgeving: ondernemers lopen nog te vaak tegen belemmerende wet- en regelgeving aan, bijvoorbeeld op het gebied van afval. Deze knelpunten moeten overheden wegnemen. Ook moet (in Europese context) de producentenverantwoordelijkheid verder in lijn gebracht worden met de circulaire economie doelen.
  4. inkoopbeleid: overheden dienen in de uitvoering van hun inkoopbeleid circulariteit een heldere rol te geven. Het gaat hierbij dus nadrukkelijk om het opdrachtgeverschap, niet alleen de inkoopfunctie.

Lobbythema 3: fiscale vergroening

Uitdaging

Ons belastingstelsel is sterk gericht op de lineaire economie. De overheid belast vervuiling beperkt en arbeid veel zwaarder dan grondstoffen. Steeds meer beleidsmakers herkennen de noodzaak dit anders in te richten. Het huidige stelsel is echter zo complex dat het nauwelijks mogelijk is om de benodigde wijzingen te maken voor bijvoorbeeld duurzame energie of nieuwe businessmodellen.

Wat is er nodig?

Accijnzen dienen in dienst te zijn van de nieuwe economie. Bedrijven moeten ‘echte’ prijzen gaan rekenen voor goederen en diensten. Want als vervuilen duurder wordt, loont het om schoon te produceren. En als het uitstoten van CO2 geld kost, zijn bedrijven eerder geneigd klimaatneutraal te werken. In de nieuwe economie werkt het zo: de vervuiler betaalt. En als arbeid dan goedkoper kan, is er meer ruimte voor verplegers aan het bed, agenten op straat en leraren voor de klas.

Wat willen we bereiken?

Een toekomstbestendig belastingstelsel dat minder belast op arbeid en meer op grondstof. Fiscale prikkels moeten de duurzame keus de logische keus maken. De meeste impact hebben we met een belastingstelsel dat vervuiling, verlies aan biodiversiteit en klimaatverandering aanzienlijk duurder maakt. En bijvoorbeeld het werven van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of gezond voedsel goedkoper.

Waar lobbyen we voor?

De Rijksoverheid moet komende jaren werken aan een toekomstbestendig belastingstelsel en de financiële instrumenten inzetten die nodig zijn voor het bereiken van de nieuwe economie. Mogelijk betekent dit een grondige herziening van het fiscale systeem.

Lobbythema 4: financiering voor duurzame ondernemers

Uitdaging

Het gebeurt nog te vaak dat duurzame ondernemers met een innovatief businessmodel hun businesscase niet rond krijgen omdat financiering een knelpunt vormt.

Wat is er nodig?

De financiële sector moeten op een andere manier kijken naar geldstromen en risico’s. Het gaat hierbij om het meenemen van de toekomstbestendigheid van hun financiering. Dat betekent oog hebben voor mogelijk langere terugverdientijden van nieuwe businessmodellen, maar ook voor de risico’s die investeringen in de ‘oude’ economie met zich meebrengen. Dit houdt wellicht ook in dat bestaande accountancy- en financieringsrichtlijnen aangepast moeten worden.

Wat willen we bereiken?

Financiering van businessmodellen moet voor duurzame ondernemers niet langer een knelpunt vormen. Banken, fondsen en verzekeraars moeten in het verstrekken van financiering en het inschatten van risico’s goed in kunnen spelen op nieuwe businessmodellen.

Waar lobbyen we voor?

De Rijksoverheid speelt een faciliterende rol en zorgt dat banken, verzekeraars en fondsen steeds ambitieuzer worden in het verstrekken van financiering aan duurzame ondernemers. Mogelijk ontwikkelt de overheid ook garantiefondsen waardoor financiële instellingen eenvoudiger instappen.

Meer informatie

Deze standpunten per thema zijn mede tot stand gekomen op basis van input uit ons Koplopernetwerk. Wil je meer weten over onze lobbyactiviteiten? Neem dan contact op met Siri de Vrijer, adviseur Public Affairs.

Siri de Vrijer - Adviseur Public Affairs

Siri de Vrijer

Adviseur Public Affairs s.devrijer@mvonederland.nl Stuur mij een e-mail

Ontvang onze nieuwsbrief

Benieuwd wat we allemaal al doen om de nieuwe economie te bereiken? Meld je dan net als +8000 professionals aan voor onze nieuwsbrief en je ontvangt maandelijks een update vol verhalen van ondernemers, actuele columns, handige tools, praktische downloads en inspirerende events.

Vul je voornaam in
Vul je achternaam in
Vul je organisatienaam in
Vul je e-mailadres in

Wij gaan zorgvuldig om met je contactgegevens en het is altijd mogelijk om je uit te schrijven voor onze e-mails.