‘Verzet tegen hogere uitstootpremie is ongeloofwaardig’

‘Nederlands bedrijfsleven verzet zich tegen minimumprijs emissies’, kopte het FD van 22 augustus. Die kop klopt maar ten dele. Vooruitstrevende, duurzame bedrijven verzetten zich helemaal niet tegen het beprijzen van broeikasgassen – integendeel. Sterker nog: veel ondernemers houden er al lang rekening mee dat het uitstoten van CO2 in de toekomst serieus geld gaat kosten.

Bedrijven die zich verzetten tegen een CO2-prijs proberen efficiënt klimaatbeleid tegen te houden, door bijvoorbeeld te stellen dat de leveringszekerheid van stroom onder druk komt te staan en het Nederlands bedrijfsleven weggeconcurreerd wordt. Maar hun argumenten zijn zwak.

Zo zou volgens een topman van energiereus RWE een minimumprijs op CO2-uitstoot leiden tot meer stroom uit kolen en minder uit gas, omdat de marges van gascentrales lager zijn. Dat klopt natuurlijk niet: hoe duurder het is om broeikasgassen uit te stoten, hoe slechter de concurrentiepositie van kolen wordt. Precies de bedoeling van een hogere CO2-prijs. Dat RWE te laat inzag dat fossiele stroom geen toekomst heeft en nu versneld investeringen in oude technologie moet afschrijven, komt niet doordat de uitstoot van CO2 duurder wordt.

Daarnaast roepen tegenstanders graag dat het wereldwijde klimaat er niet bij gebaat is als wij in Nederland relatief schone centrales sluiten en vervolgens bruinkoolstroom uit het buitenland gaan importeren. Dit argument veronderstelt dat het buitenland niet verandert. Maar alleen de Verenigde Staten en Syrië hebben het Klimaatakkoord van Parijs niet ondertekend. De landen om ons heen moeten óók aan de slag om de klimaatdoelen te halen en werken aan een CO2-neutrale samenleving, waar geen ruimte is voor stroom uit kolen.

Het verzet tegen het duurder maken van vervuiling komt van de vervuilers zelf, en is daarmee ongeloofwaardig. Een toenemend aantal duurzame ondernemers uit het netwerk van MVO Nederland rekent al langer met interne CO2-prijzen, variërend van 30 tot 110 euro per ton. Door zo’n prijs alvast mee te nemen in investeringsbeslissingen versnellen ze de omslag naar een klimaatneutrale economie.

En marktwerking geeft deze koplopers gelijk. Wettelijke CO2-minimumprijs of niet, de kosten voor het uitstoten van CO2 lopen binnen het huidige Europese systeem van emissiehandel sowieso al op. Vervuilers hebben daar last van, duurzame ondernemers niet. Precies wat we nodig hebben.

Michel Schuurman
directeur Economie en Politiek bij MVO Nederland

OOK AAN DE SLAG MET CO2-BEPRIJZING?

Het is onvermijdelijk dat CO2-uitstoot in de toekomst beprijsd zal worden. Voor grote uitstoters is dit al het geval (ETS) – al werkt dit instrument nog niet naar behoren – en het is aannemelijk dat dit op termijn ook voor minder grote bedrijven gaat gelden. Een manier om als organisatie zicht te krijgen op de impact van deze beweging is nu al te starten met een interne CO2-boekhouding.

MVO Nederland neemt nu het initiatief om bedrijven samen te brengen en een innovatieproject te starten. Dit zal zich in eerste instantie richten op het ophalen, bundelen en verspreiden van de kennis, ervaring, vraagstukken en dilemma’s van de koplopers. En deze in een aantal sessies met hen doorontwikkelen.

De startbijeenkomst hiervoor is op 30 oktober, meer informatie vind je hier.