Tweede Kamer in debat over transitieagenda’s circulaire economie: zorg voor regie en financiering

Op donderdag 6 september gaat de Tweede Kamer met staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur & Waterstaat) in debat over de circulaire economie. Op de agenda staat onder andere de vraag hoe de Rijksoverheid door wil met de Transitieagenda’s Circulaire Economie, die in januari dit jaar zijn gepresenteerd.

BELANGRIJKSTE PUNTEN VOOR DUURZAME ONDERNEMERS

Duurzame ondernemers in het partnernetwerk van MVO Nederland zien twee cruciale punten voor het vervolg van de Transitieagenda’s: een stevige regierol voor de Rijksoverheid en duidelijkheid over financiering.

  • Regierol Rijksoverheid

Er wordt vanuit het kabinet op veel punten opgeroepen, toegejuicht en uitgedaagd aan allerlei partijen om acties op te pakken. Maar de regierol die de Rijksoverheid pakt op dit dossier is wat ons betreft nog te beperkt. MVO Nederland ziet in dat de Rijksoverheid deze transitie niet zelf kan bewerkstellingen en dat is ook niet de bedoeling. Toch is het aanbieden van de Transitieagenda’s inmiddels acht maanden geleden. Het zou voor het vasthouden van het momentum rond circulaire economie goed zijn als de Rijksoverheid wel een stevige regierol inneemt en laat zien waar bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en overheden gezamenlijk naartoe werken. Daarvoor moeten plannen concreter gemaakt worden in een actieprogramma.

  • Financiering

Het is van groot belang dat er duidelijkheid komt over de financiering van de transitie naar een circulaire economie. Er is een onrendabele top voor circulaire producten en circulaire productie ten opzichte van lineaire alternatieven. Ook is er procesgeld nodig om circulaire economie te laten vliegen, bijvoorbeeld voor het Versnellingshuis. In de kabinetsreactie staat dat er geput wordt uit ‘bestaande financiële kaders en de beschikbare enveloppen’. Maar om hoeveel geld gaat dit? En is dat voldoende? Het is in onze ogen cruciaal dat circulaire economie stevig kan meedingen naar de Klimaatenvelop 2019 – en verdere jaren.

TIEN PRIORITEITEN

Verder geeft staatssecretaris Van Veldhoven in de brief die zij voor het Zomerreces naar de Tweede Kamer heeft gestuurd namens het kabinet een sterke, inhoudelijke reactie en wordt ingezet in op tien prioriteiten. Inkoop door verschillende overheden is daar één van. Ook wordt er een Versnellingshuis opgericht, waar verschillende vragen van en diensten voor circulaire ondernemers samen moeten komen. Een goed voornemen, waarbij wij aanmoedigen dat koplopende ondernemers betrokken worden.

BELASTING OP GRONDSTOF

In deze brief haalt de staatssecretaris ook twee rapporten over fiscaliteit en financieel instrumentarium aan, waarin uiteengezet wordt wat de Rijksoverheid op die gebieden kan doen om de circulaire economie te bevorderen. MVO Nederland pleit al langere tijd voor een verschuiving van lasten op arbeid naar lasten op grondstof, en ziet in deze rapporten goede aanknopingspunten om tijdens het debat op voort te bouwen.