Plastics in Circles pakt plasticvervuiling in Indonesië aan

Indonesië genereert jaarlijks tussen de 6,8 en 7,8 miljoen ton plastic afval. Slechts tien procent hiervan wordt gerecycled. De hoeveelheid plasticafval neemt daarbij ieder jaar met zo’n vijf procent toe. Bovendien importeert Indonesië ook nog eens 220.000 ton plastic uit het buitenland. Dit alles veroorzaakt een enorme milieubelasting. Om dit integraal aan te pakken slaat MVO Nederland met een groep Nederlandse en Indonesische organisaties de handen ineen voor het programma: Plastics in Circles: Indo-Dutch Consortium on Circular Plastics (PiCi). Mede mogelijk gemaakt door Rijkswaterstaat en de Nederlandse ambassade in Jakarta.

For English version, please scroll down.

Plastic is goed recyclebaar, maar wat vaak ontbreekt zijn net zulke goede processen. Processen die voldoen aan de voorwaarden van kwalitatieve recycling. Alle schakels in de keten moeten daarvoor op elkaar aansluiten. In het PiCi-programma implementeren Nederlandse bedrijven hun beproefde technologieën en best practices samen met Indonesische partijen. Het doel? Plasticvervuiling reduceren en de kwaliteit van plastic reststromen voor recycling verhogen.

Er liggen volop optimalisatiekansen. In het project gaan bedrijven aan de slag met onder meer:

 • het inzamelen van plastic reststromen;
 • het sorteren van plasticsoorten voor kwalitatieve recycling;
 • recyclingtechnologieën en mogelijkheden;
 • toepassingsgebieden en productontwikkeling.

Het uitgangspunt is om een schaalbaar model te ontwikkelen dat in heel Indonesië – en daarbuiten – is te dupliceren.

WAT HOUDT HET PROGRAMMA IN?

Het PiCi-programma bestaat uit 5 subprojecten:

 1. Waste Collection and Processing (inzameling en verwerking)
 2. River Waste Collection (plastic afval uit rivieren inzamelen)
 3. Development Market for Recycled Plastics (ontwikkelmarkten voor gerecycled plastic in Surabaya, Oost-Java)
 4. Circular Procurement (circulaire inkoop)
 5. Reduce Plastic Consumption (plasticgebruik reduceren)

We lichten subproject 1 en 3 hieronder kort toe, omdat deze respectievelijk per 1 mei 2022 en 1 april 2022 gestart zijn met werkzaamheden in Indonesië. De projecten worden gefinancierd door P4G, AEPW, lokale partners en de organisaties zelf. TNO, Rebel en MVO Nederland zorgen voor impactmonitoring, het ophalen en delen van geleerde lessen en voor opschaling  door relevante stakeholders te betrekken. De project consortia voor project 1 en 3 bestaan uit: SweepSmart, Geesinknorba, Green Mollucas, Upp! Cycling, Umincorp, Sumber Djaja Perkasa, TNO en REBEL.

SUBPROJECT 1:  SMART WASTE COLLECTIVE

Dit subproject gaat over de implementatie van een ‘best practice’-model voor afvalinzameling en -verwerking op het eiland Ambon, gebaseerd op bewezen concepten van de Nederlandse partners SweepSmart en Geesinknorba.

SUBPROJECT 3: RECYCLE 2 VALUE

Dit subproject richt zich op het opzetten van de Upp! Circular Plastic Factory, waar een unieke techniek gebruikt wordt die ongesorteerde, ongewassen en niet-versnipperde plastics kan verwerken en hiervan bouwmaterialen maakt. Daarnaast wordt onderzocht of de efficiënte sorteertechnologie van Umincorp toegepast kan worden in Indonesië.

MEEDOEN?

Voor subproject 1 en 3 is financiering ontvangen. Heb je interesse in plastic recycling in Indonesië, in de subprojecten binnen PiCi of soortgelijke projecten in andere landen? Neem dan contact op met Marjolein van Gendt-Langeveld.

PICI TACKLES PLASTIC POLLUTION IN INDONESIA (IN ENGLISH)

Indonesia generates between 6.8 and 7.8 million tons of plastic waste annually. Only ten percent of this plastic is recycled. The amount of plastic waste increases by about five percent each year. And on top of this, Indonesia also imports 220,000 tons of plastic from abroad. All of this combined causes a tremendous impact on the environment. In order to approach this challenge in an integrated way, MVO Nederland has joined forces with a group of Dutch and Indonesian organizations for the program: ‘Plastics in Circles: Indo-Dutch Consortium on Circular Plastics’ (PiCi). This program is supported by Rijkswaterstaat (Dutch Ministry of Infrastructure and Water Management) and the Dutch embassy in Jakarta.

Plastic is highly recyclable, but what is often lacking are effective processes. All the links in the supply chain must be aligned to guarantee qualitative recycling. In the PiCi program, Dutch companies are implementing their proven technologies and best practices together with Indonesian parties. The goal? To reduce plastic pollution and increase the quality of plastic waste streams for recycling.

There are plenty of opportunities for optimization. In the PiCi project, companies are – among other activities – going to work on:

 • the collection of plastic waste streams;
 • sorting varied plastic types for qualitative recycling;
 • recycling technologies and possibilities;
 • application areas and product development.

The starting point is to develop a scalable model that can be replicated throughout Indonesia – and beyond.

WHAT DOES THE PROGRAMME ENTAIL?

The PiCi program consists of 5 sub-projects:

 1. Waste Collection and Processing.
 2. River Waste Collection
 3. Development Market for Recycled Plastics (in Surabaya, East Java)
 4. Circular Procurement
 5. Reduce Plastic Consumption.

We briefly explain subprojects 1 and 3 below, as they have launched in Indonesia on May 1, 2022 and April 1, 2022. The projects are funded by P4G, AEPW, local partners and the organizations involved. TNO, Rebel and MVO Nederland will focus on impact monitoring, retrieving and sharing lessons learned and scaling up solutions by connecting to relevant stakeholders. For project 1 and 3 the consortium members are: SweepSmart, Geesinknorba, Green Mollucas, Upp! Cycling, Umincorp, Sumber Djaja Perkasa, TNO and REBEL.

SUBPROJECT 1: SMART WASTE COLLECTIVE

This subproject aims to implement a best practice model for waste collection and sorting on the island of Ambon, based on proven concepts and technology from Dutch partners SweepSmart and Geesinknorba.

SUBPROJECT 3: RECYCLE 2 VALUE

This subproject focuses on setting up the Upp! Circular Plastic Factory in Surabaya, where a unique technique is used to process unsorted, unwashed and unshredded plastics and convert these into building materials. In addition, a study is conducted to assess the feasibility of applying Umincorp’s proven efficient sorting technology and therewith expand the market for recycled rigid plastics in Indonesia.

PARTICIPATE?

Funding has been received for subprojects 1 and 3. Are you interested in plastic recycling in Indonesia, in the other 3 PiCi subprojects or similar projects in other countries? Please contact Marjolein van Gendt-Langeveld.

marjolein van gendt

Marjolein van Gendt-Langeveld

Projectmanager PiCi m.vangendt@mvonederland.nl
Terug naar overzicht