Politics update juli 2018: laat het maar september worden

Het Koplopernetwerk van MVO Nederland denkt actief mee over onze lobby in Den Haag en Brussel. Met regelmatige updates houden we onze partners op de hoogte van wat we doen en welke boodschap we uitdragen.

NEDERLAND

Het politieke seizoen 2017-2018 zit erop. In september vorig jaar was de formatie van het kabinet-Rutte III in de eindfase, en werden na Prinsjesdag ook geen Algemene Politieke Beschouwingen gehouden. Dat is komende september wel anders. We hebben die maand al debatten over Invest-NL, circulaire economie, landbouw & klimaat en over de voortgang van het Klimaatakkoord op de agenda staan.

Wij kijken uit naar het debat over circulaire economie – het aanbieden van de Transitieagenda’s was ook alweer half januari en het debat half maart ging voornamelijk over statiegeld. Haast is geboden en de agenda’s die voortkomen uit het Grondstoffenakkoord en richting geven op het gebied van investeringen, icoonprojecten en werkgelegenheid moeten ambitieus uitgevoerd worden.

Ed Nijpels, voorzitter van de coördinerende tafel rondom het Klimaat- en Energieakkoord, presenteerde op 10 juli het akkoord op hoofdlijnen aan het kabinet. Samen met de NVDE bezetten we een stoel aan deze coördinerende tafel. Met partners werkten we afgelopen maanden onze randvoorwaarden en speerpunten uit. Na doorrekening door het PBL in de zomer en een reactie vanuit het kabinet wordt de tweede helft van dit jaar benut om de hoofdlijnen uit het akkoord uit te werken tot wat we gaan dóén. We verkennen wat hierin de rol van MVO Nederland en duurzame koplopers kan zijn, en houden onze partners op de hoogte.

Verder hielden we ons afgelopen tijd bezig met aanbesteden, inkoop en financiering. In aanloop naar een Tweede Kamerdebat over de Actieagenda Beter Aanbesteden zat Michel Schuurman aan tafel bij een rondetafelgesprek met Kamerleden. Met inbreng vanuit het Koplopernetwerk gaf hij aan dat het gaat om weten, kunnen en willen. Het weten en kunnen krijgt steeds meer aandacht, met veel workshops bij zowel Rijk als gemeenten. Het gaat nu om het willen. Zowel bij inkopers als interne opdrachtgevers en budgethouders. Vandaar dat wij ook pleiten voor Duurzaam Opdrachtgeverschap in plaats van Duurzaam Inkopen.

Naast het agenderen in Den Haag, zijn er het eerste half jaar van 2018 door MVO Nederland ook veel lezingen en workshops gegeven over duurzaam opdrachtgeverschap. Onder meer voor alle inkopers van het ministerie van Justitie en Veiligheid, alle inkopers van het ministerie van Defensie en aan een aanzienlijke groep interne opdrachtgevers van de Rijksoverheid. Ook zijn er voor diverse gemeenten workshops ingevuld.

Qua financiering reageerden we op een consultatie rondom Invest-NL. Wanneer het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer verzonden wordt, gaan we na of onze punten – zoals focus op systeeminnovaties en ruimte voor MKB in omvang van geldstromen en in behapbaarheid van procedures – voldoende verankerd zijn.

Ook hebben we met de bijeenkomst Duurzaam geld zoekt ondernemer gewerkt aan het verbeteren van de financiële randvoorwaarden. Na pitches van diverse typen financiers – Rijksoverheid, Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen, Venture Capital, Crowdfunders en Banken – hebben we voor de bijna honderd ondernemers een afwisselende speed- en slowdate sessie georganiseerd, welke voor zowel financiers als ondernemers met een financieringsbehoefte als zeer waardevol werd ervaren.

Na de zomer werkt minister Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking haar beleidsnota ‘Investeren in Perspectief’ uit in concrete acties. Met ons internationale team denken we mee en houden we dit in de gaten. Aan Tweede Kamerleden gaven we mee dat we positieve kansen zien voor duurzame ondernemers en dat wij een voorstander zijn van het doorzetten van de IMVO-convenanten. Daarnaast komt er een nieuw klimaatfonds, en berichtten we op onze website over de nieuwe SDG Partner Faciliteit.

Met belangstelling wachten we ten slotte op het Wetsvoorstel ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven, ingezet voor voormalig minister Henk Kamp en verankerd in het regeerakkoord. Dit wetsvoorstel zou voor initiatieven met duurzaamheidswinst meer ruimte moeten creëren in mededingingswetgeving. Staatssecretaris Keijzer (EZK) wilde in debatten nog niet aangeven of het alleen zou gaan om groene duurzaamheidsthema’s, of dat ze ook sociale thema’s en internationale handelsketens in het wetsvoorstel op zou nemen.

EU

In Brussel zijn we via Ecopreneur actief betrokken bij het circulaire economiebeleid. Ecopreneur is de Europese Duurzame Bedrijven Federatie, waarvan MVO Nederland lid is. De Europese Commissie heeft de afgelopen maanden in hoog tempo een reeks voorstellen gedaan, waaronder een voortvarend plan om wegwerpplastics en wegwerpproducten aan te pakken. In de aanloop naar de Europese verkiezingen in 2019 werkt de Commissie verder alleen nog aan implementatie van bestaande beleid. Intussen heeft de Europese Milieuraad het Europese Actieplan Circulaire Economie goedgekeurd. Daaronder vallen de Europese Plastics Strategie, waarop Ecopreneur positief heeft gereageerd, en het opstellen van een lijst met gevaarlijke stoffen die in producten en afvalstoffen beperkt moeten worden om recycling aan te jagen.

Als onderdeel van het door MVO Nederland geleide project EU Advocacy for a Circular Economy organiseerde Ecopreneur op 24 mei samen met C&A Foundation een Circular Fashion Policy Lab in Brussel. Het beleidslab bracht voor het eerst vertegenwoordigers uit de hele Europese mode-industrie bij elkaar om te bespreken welke beleidsmaatregelen aanzienlijke impact kunnen hebben om de overgang naar circulaire mode te versnellen, zoals uitgebreide producentenverantwoordelijkheid, fiscale maatregelen en ecodesign.

VOLGEND POLITIEK JAAR

Kortom, wij benutten de zomerzon om ons op te maken voor een politiek jaar waarin we grote stappen willen zetten voor duurzame ondernemers in Nederland. Er gebeurt veel, en dat is goed. Wil je op de hoogte blijven van wat MVO Nederland doet op het gebied van lobby en het veranderen van de spelregels? Volg dan onze ‘nieuws’-pagina op de website van het Koplopernetwerk, te vinden via deze link. Wij zijn als lobbyteam natuurlijk ook bereikbaar via onderstaande contactgegevens.

Michel Schuurman, directeur Economie & Politiek, m.schuurman@mvonederland.nl
Arthur ten Wolde, expert circulaire economie in Brussel, a.tenwolde@mvonederland.nl
Suzanne Elias, adviseur public affairs, s.elias@mvonederland.nl

Fotobijschrift: Dinsdag 10 juli presenteerde Ed Nijpels in Den Haag de hoofdlijnen van het Klimaatakkoord aan minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat. MVO Nederland nam tijdens het onderhandelingsproces deel aan het ondersteunende, coördinerende Klimaatberaad in brede samenstelling, waar wij een stoel deelden met de NVDE. Daarnaast zat MVO Nederland aan bij de 25%-subtafel van de sectortafel Industrie. 

(Beeld: website Klimaatakkoord, © SER / Branko de Lang)