Politics update december: financiering voor duurzame ondernemers vanuit invest-nl

Makkelijke toegang tot financiering is voor duurzame ondernemers in het partnernetwerk van MVO Nederland te vaak een knelpunt. Vanuit Team Lobby van MVO Nederland werken we eraan deze toegang tot financiering te verbeteren. Belangrijk daarin is de oprichting van Invest-NL, een financieringsinstelling vanuit de Rijksoverheid die ondernemers gaat ondersteunen bij grote maatschappelijke projecten en zal investeren in de omslag naar een duurzame economie. In deze laatste Politics Update van 2018 praten we je hierover bij!

STAND VAN ZAKEN INVEST-NL

Sinds 2017 werkt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat aan de oprichting van Invest-NL. Nu is het nog zo dat veel bedrijven en projecten vanwege onzekerheid risico en rendement of door lange, onzekere terugverdientijden op investeringen, moeilijk aan financiering komen. Het is de bedoeling dat Invest-NL dat probleem gaat verhelpen, door te beantwoorden aan de vraag die er bij ondernemingen leeft op het gebied van energie, verduurzaming, mobiliteit, voedsel en digitalisering van de industrie. De oprichting van Invest-NL is voorzien voor de eerste helft van 2019.

BELANGRIJK VOOR DUURZAME ONDERNEMERS

Om duurzame ondernemers verder te helpen, moet de focus vanuit Invest-NL volgens MVO Nederland liggen bij systeeminnovaties, waardoor de kaders voor duurzaam ondernemers op de lange termijn verbeterd worden. Daarnaast is het van belang dat Invest-NL de toegang tot financiering voor het MKB vergroot – de drijvende kracht achter duurzame groene én sociale innovaties. Dat gaat zowel om de omvang van geldstromen, zodat kleinere geldstromen voor kleinere ondernemers mogelijk zijn, als om de procedurele kant van Invest-NL. Ten slotte moet er in onze ogen expliciet aandacht zijn voor de omslag naar een circulaire economie, die een aantal specifieke knelpunten kent om trajecten financieel rond te krijgen. Het soort investeringen dat deze knelpunten wegneemt, moet mogelijk zijn vanuit Invest-NL. Deze punten brengen we onder de aandacht in inspraakmomenten en gesprekken, om vanuit duurzame ondernemers mee te werken aan de opbouw van Invest-NL.

DEBAT IN DE TWEEDE KAMER

In september en november besprak de Tweede Kamer de oprichting van Invest-NL. Daarbij kwam naar voren dat GroenLinks vindt dat Invest-NL wel een erg breed takenpakket krijgt. De partij wil focus, en starten bij de energietransitie. D66 ziet vooral mogelijkheden bij risicovolle investeringen en onrendabele toppen, en ziet ruimte om de energietransitie verder te brengen en het Klimaatakkoord uit te voeren. Het CDA wil dat het MKB de norm wordt qua opzet en uitvoeringsvorm, en wil weten hoe Invest-NL omgaat met kleine leningen voor MKB’ers, onder andere bestemd voor kleinere circulaire ondernemers. De SP wil weten hoe Invest-NL omgaat met jonge bedrijven die nog niet voldoen aan de norm van een financieel gezond bedrijf.

In reactie gaf minister Wiebes aan dat Invest-NL het stuk zal oppakken waar de markt faalt en waar we wel maatschappelijke opgaven zien. Het type bedrijven dat hiervoor in aanmerking komt is financieel gezond, niet winstgevend maar heeft wel perspectief. Wiebes wil geen sectorfocus aanbrengen voor Invest-NL, omdat de oplossingen voor maatschappelijke transities zich in allerlei vormen aan (zullen) dienen. Wel kijkt de minister met extra belangstelling naar de energietransitie en zijn initiatieven rondom circulaire economie nodig. Wanneer het uiteindelijke wetsvoorstel naar de Tweede Kamer verzonden wordt, gaat het debat verder.

AFGELOPEN TIJD & IN 2019

Hoewel Invest-NL een kapitaalstorting van 2,5 miljard krijgt, is er op meer punten actie nodig om financiering voor duurzame ondernemers te vergemakkelijken. Daarom organiseerden we in juni dit jaar het evenement Duurzaam geld zoekt ondernemer, waarbij financiers en duurzame ondernemers elkaar door speeddates beter leerden te vinden. De meest opvallende lessen van dit evenement bespraken we in het kader van een debat over ondernemen en bedrijfsfinanciering met Kamerleden.

Verstrekkers van financiële middelen moeten in onze ogen stevig verduurzamen. Door mee te doen in het Sustainable Pension Investment Lab streven we naar een verdere verduurzaming van de beleggingen van de Nederlandse pensioengelden. Na een gezamenlijke reis gingen vijftien Nederlandse banken, verzekeraars, pensioenfondsen, vermogensbeheerders en investeerders de Spitsbergen Ambitie aan: zij gaan de klimaatimpact van hun financieringen en beleggingen meten en extern rapporteren. Daarmee willen zij een bijdrage leveren aan de Nederlandse klimaatdoelstellingen. Daarnaast werken we samen met de verschillende banken die partner zijn van MVO Nederland, bijvoorbeeld in de Rabo Circular Economy Challenge.

In 2019 blijft toegang tot financiering een speerpunt in de lobby van MVO Nederland. Op het Nieuwjaarsevent op 24 januari in de Fokker Terminal besteden we wederom aandacht aan het gat dat er nog is tussen duurzame ondernemers en financiers. En wanneer in 2019 Invest-NL in de Tweede Kamer besproken wordt, gaan we na of onze punten voldoende verankerd zijn. Zo werken we er vanuit ons Team Lobby naar toe dat de toegang tot financiering voor duurzame ondernemers makkelijker wordt.

Heb je hier ideeën, opmerkingen of vragen over? Laat het ons weten!