Strategische samenwerkingspartners

Omdat wij ervan zijn overtuigd dat we sneller in de nieuwe economie zijn als we samenwerken, zijn we een strategische samenwerking aangegaan met diverse partijen. Bekijk hieronder welke dat op dit moment zijn.

Circle Economy

Circle Economy wil de transitie naar de circulaire economie versnellen.
www.circle-economy.com

CSR Europe

CSR Europe is het Europese bedrijvennetwerk voor duurzaam en verantwoord ondernemen. Het netwerk verenigt, inspireert en ondersteunt meer dan 10.000 bedrijven op lokaal, Europees en mondiaal niveau.
www.csreurope.org

De Normaalste Zaak

De Normaalste Zaak is een groeiend netwerk van zo’n 600 mkb-ondernemers én grote werkgevers die samen aan een inclusieve arbeidsmarkt bouwen.
www.denormaalstezaak.nl

Dutch Green Building Council

Stichting Dutch Green Building Council (DGBC) is de landelijke maatschappelijke organisatie die zich inzet om de gebouwde omgeving in hoog tempo toekomstbestendig te maken.
www.dgbc.nl

Ecopreneur

Ecopreneur.eu richt zich op Europese belangenbehartiging in duurzame ontwikkeling en groene economie. Ook bevordert het de belangen van groene mkb-bedrijven en projecten in de Europese Unie en werkt het aan het verbeteren van de milieunormen.
www.ecopreneur.eu

Global Reporting Initiative (GRI)

GRI helpt bedrijven en overheden wereldwijd hun impact op kritieke duurzaamheidskwesties zoals klimaatverandering, mensenrechten, bestuur en sociaal welzijn te begrijpen en te communiceren.
www.globalreporting.org

Foodvalley

Foodvalley werkt aan het versnellen van de innovatieprestaties van bedrijven, zowel in Nederland als in het buitenland. Ook is er veel betrokkenheid bij diverse EU-programma’s die de internationale bedrijfsontwikkeling stimuleren.
www.foodvalley.nl

Het Groene Brein

Het realiseren van een circulaire, inclusieve economie – dát is de missie van Het Groene Brein. Met de laatste kennis uit de wetenschap helpen zij bedrijven nieuwe, duurzame businessmodellen te implementeren.
www.hetgroenebrein.nl

IDH Sustainable Trade Initiative

The Sustainable Trade Initiative brengt overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en financiers samen in actiegerichte coalities. Samen werken zij aan oplossingen voor internationale duurzaamheidsvraagstukken op schaal.
www.idhsustainabletrade.com

IUCN

IUCN is een ledenbond die bestaat uit zowel overheids- als maatschappelijke organisaties. De bond maakt gebruik van de ervaring, de middelen en het bereik van de meer dan 1.300 ledenorganisaties en de inbreng van meer dan 15.000 deskundigen.
www.iucn.org

Ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ)

Het ministerie van Buitenlandse Zaken maakt Nederland veiliger en welvarender en zet zich in voor een eerlijke en duurzame wereld. BZ steunt ook Nederlanders in het buitenland.
www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-buitenlandse-zaken

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat werkt samen met partners aan een duurzaam én ondernemend Nederland.
www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-economische-zaken-en-klimaat

Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat (I&W)

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een vlotte doorstroming in een veilige, goed ingerichte en schone omgeving.
www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)

Het ministerie van LNV staat voor duurzaam voedsel, waardevolle natuur en een vitaal platteland. Centraal staat de verandering van het huidige agrarische systeem naar een systeem dat draait om het zorgvuldig omgaan met schaarse grondstoffen.
www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit

MKB Nederland

Het doel van MKB Nederland is het scheppen van een kansrijk ondernemersklimaat in Nederland. Met ruim 170.000 leden wil het dat ondernemers worden gefaciliteerd en niet gehinderd door onduidelijke of overbodige regels en eisen.
www.mkb.nl

Modint

Modint is het businessnetwerk van fabrikanten, importeurs, agenten en groothandelaren in kleding, modeaccessoires, tapijt en (interieur)textiel. Met ongeveer 500 aangesloten bedrijven werkt het aan een waardevolle en gezonde toekomst.
www.modint.nl

Natural Capital Coalition

De Natural Capital Coalition is een internationale samenwerking die toonaangevende wereldwijde initiatieven en organisaties samenbrengt om benaderingen van natuurlijk kapitaal te verenigen.
www.naturalcapitalcoalition.org

Natuur en milieu

Een duurzame toekomst voor iedereen, dat staat centraal in de visie van Stichting Natuur en Milieu. Zij kiezen ervoor om de komende jaren de focus te leggen op een klimaatneutrale samenleving in 2050 en het herstel van biodiversiteit.
www.natuurenmilieu.nl

Netherlands Food Partnership

De leden van het Netherlands Food Partnership-netwerk willen via samenwerking de voedselzekerheid verbeteren voor een snelgroeiende wereldbevolking.
https://www.nlfoodpartnership.com/

Nevi

Nevi is het kennisnetwerk voor inkoop, contracten en supply management. Nevi wilt het inkoopvak naar een hoger niveau brengen voor het individu, organisaties en de maatschappij.
www.nevi.nl

NCP Nationaal Contactpunt OESO-richtlijnen

Alle landen die de OESO-richtlijnen onderschrijven, beschikken over een Nationaal Contactpunt (NCP). Een NCP maakt bedrijven bekend die de richtlijnen volgen, bevordert de toepassing ervan en behandelt meldingen van personen, maatschappelijke organisaties en bedrijven.
www.oesorichtlijnen.nl/ncp

NLinBusiness

NLinBusiness is jouw gids voor internationaal zakendoen. De organisatie maakt het ondernemers eenvoudiger om internationaal te groeien.
www.nlinbusiness.com

NVDE

De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) is de organisatie van ondernemers in duurzame energie. Het maakt zich sterk voor een energievoorziening die volledig is gebaseerd op hernieuwbare energie.
www.nvde.nl

ONL

ONL is een ondernemersorganisatie met maar één belang: de stem van de ondernemers laten horen. Het doel is om Nederland ondernemender te maken door te lobbyen, problemen aan te kaarten en oplossingen voor te leggen.
www.onl.nl

Partos

Partos is de branchevereniging voor ontwikkelingssamenwerking en verenigt meer dan 100 Nederlandse ontwikkelingsorganisaties. Ze zet zich in voor de belangen van haar leden om zo effectieve ontwikkelingssamenwerking te creëren.
www.partos.nl

Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO)

RVO helpt ondernemende Nederlanders en beleidsmedewerkers vooruit op het gebied van duurzaamheid, zakendoen over de grenzen, agrarisch ondernemen en innovatie. Samen met partners wil RVO Nederland economisch sterker en duurzamer maken.
www.rvo.nl

Samen tegen voedselverspilling

De ambitie van deze stichting is het creëren van resultaat en impact. En dat via een ‘systemische’ aanpak van het voorkomen, verminderen en verwaarden van voedselverspilling.
www.samentegenvoedselverspilling.nl

SDG Nederland

SDG Nederland is een groeiende beweging van ruim 600 bedrijven, maatschappelijke organisaties, jongerengroepen, gemeenten, financiële instellingen, onderwijs- en kennisinstellingen en bewonersinitiatieven. Allemaal dragen ze bij aan het behalen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s).
www.sdgnederland.nl

Social Enterprise NL

Social Enterprise NL ondersteunt, verbindt en versterkt sociaal ondernemers op weg naar een nieuwe economie. Een economie die werkt voor alle mensen; circulair, inclusief en armoedevrij. Ook werkt Social Enterprise NL aan een gunstiger ecosysteem.
www.social-enterprise.nl

Solidaridad Nederland

Solidaridad werkt aan eerlijke producten, die geen schade toebrengen aan mens of milieu en voor iedereen winstgevend zijn. Dit doet de stichting met iedereen in de productieketen – van boer tot multinational.
www.solidaridad.nl

Springtij

Springtij wil mensen informeren, leren, confronteren en inspireren om zelf in actie te komen en te kiezen voor verandering. Springtij organiseer bijeenkomsten met als hoogtepunt een driedaags Springtij Forum op Terschelling in september.
www.springtij.nu

True Price

True Price is een sociale onderneming met de missie om duurzame producten te realiseren die voor iedereen betaalbaar zijn. Dit door consumenten in staat te stellen de werkelijke prijs van producten te zien en vrijwillig te betalen.
www.trueprice.org

Urgenda

Samen met bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en particulieren wil Urgenda Nederland sneller duurzaam maken. Dit doet het aan de hand van Rapport 2030, met een concreet actieplan en projecten.
www.urgenda.nl

United Economy

United Economy is een duurzaam handelsnetwerk voor gelijkgestemde bedrijven die elkaar sterker maken en graag onderling groen zakendoen.
www.unitedeconomy.nl

Vereniging van beleggers voor duurzame ontwikkeling (VBDO)

De missie van de VBDO is om een duurzame kapitaalmarkt te creëren. De vereniging stimuleert financiële instellingen en ondernemingen om duurzamer te beleggen en de eigen bedrijfsvoering te verduurzamen.
www.vbdo.nl

VNO-NCW

Ondernemingsorganisatie VNO-NCW maakt zich hard voor een excellent ondernemings- en vestigingsklimaat. Dit doen zij zowel op nationaal als internationaal niveau, namens ondernemingen van uiteenlopende grootte en verspreid over alle sectoren.
www.vno-ncw.nl

WBCSD

WBCSD is een wereldwijde organisatie van meer dan 200 toonaangevende bedrijven die samenwerken om de overgang naar een duurzame wereld te versnellen.
www.wbcsd.org

Net als 8000+ ontvangers onze nieuwsbrief ontvangen?

Meld je dan aan en ontvang maandelijks een update vol verhalen van ondernemers, actuele columns, handige tools, praktische downloads en inspirerende events.

Wij gebruiken jouw gegevens alleen voor het versturen van de nieuwsbrief. Je kunt je altijd eenvoudig uitschrijven.