Nieuws

Politics Update: wat het Belastingplan 2020 voor duurzame ondernemers betekent

nieuws 27 november 2019

Zoals je wellicht weet voert MVO Nederland een actieve lobby voor fiscale vergroening. Oftewel: een toekomstbestendig belastingstelsel, dat minder belast op arbeid en meer op grondstof. Fiscale prikkels moeten de duurzame keus de logische keus maken. Ons belastingstelsel is op dit moment sterk gericht op de lineaire economie. Dat betekent dat de overheid vervuiling beperkt belast en arbeid veel zwaarder dan grondstoffen. Nu het Belastingplan 2020 op Prinsjesdag is gepresenteerd en afgelopen maanden is besproken in de Tweede Kamer, is het goed om voor jou als ondernemer te weten wat er relevant is. En hoe wij hier vanuit MVO Nederland mee aan de slag gaan. In deze Politics Update zetten we de goede en minder goede punten uit het plan op een rij.

Goed punt 1: fiscale stimuleringsregelingen voor ondernemers

Het kabinet stimuleert ondernemers via verschillende fiscale regelingen de omslag te maken naar duurzame bedrijfsvoering. Goed nieuws is dat het kabinet een aantal daarvan doorzet. Zoals de fiscale innovatieregeling WBSO, die geldt voor ontwikkelings- en/of uitvoeringsprojecten. Hiermee kunnen ondernemers de kosten voor Research & Development verlagen. Met de Energie-investeringsaftrek behaal je als ondernemer die investeert in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie financieel voordeel. Het kabinet verhoogt het budget dat beschikbaar is voor de Milieu-investeringsaftrek – een subsidie op milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen voor ondernemers – in 2020 eenmalig met 10 miljoen euro. Dit ter stimulering van CO2-reducerende circulaire bedrijfsmiddelen.

Voor duurzame ondernemers die willen innoveren betekent dit dat de Rijksoverheid ze blijft stimuleren, zodat de omslag naar een nieuwe economie sneller is te maken. Daarbij is het zeker ook mooi dat er expliciet aandacht is voor de circulaire economie.

Goed punt 2: belasting op aardgas en elektriciteit

Zoals in het Klimaatakkoord is voorgesteld, past het kabinet de tarieven van de energiebelasting aan. De belasting op aardgas gaat geleidelijk omhoog, die op elektriciteit omlaag. Het kabinet denkt dat hiermee een sterkere prikkel ontstaat om te verduurzamen. Dit moet de overstap van aardgas naar elektrische en meer duurzame warmteopties aantrekkelijker maken. Het gaat om verschillende tarieven per schijf van de energiebelasting op aardgas en een verhoging die komende jaren jaarlijks oploopt. Aan de andere kant gaat de belasting op elektriciteit dus omlaag. Dit geldt ook voor de partners in ons netwerk. Als je al over bent gestapt van aardgas naar elektriciteit, ga je merken dat de energiebelasting in jouw voordeel wordt aangepast.

Dat alles is deels goed nieuws, omdat MVO Nederland van mening is dat elektrificatie belangrijk is in het klimaatneutraal maken van onze economie. Als meer bedrijven door deze verschuiving in de energiebelasting kiezen voor elektriciteit als energiebron, en we er ook in slagen om de vraag met hernieuwbare energie in te vullen, worden onze economische activiteiten steeds minder afhankelijk van fossiele energie. Daarin is de keuze voor groene elektriciteit als bron wel cruciaal. Waarom ‘deels’ goed nieuws? Omdat het beter geweest was als er ook nog een prikkel zou zijn om energie te besparen.

Hier blijven we op letten: opslag duurzame energie- en klimaattransitie

Als het gaat om de energiebelasting, stelt het kabinet voor om de tarieven van de opslag duurzame energie- en klimaattransitie (ODE) voor 2020 te wijzigen. De ODE is een heffing op het verbruik van elektriciteit en aardgas. Hiermee wordt de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) gefinancierd. Tot nu toe is bij het vormgeven van de ODE steeds het uitgangspunt gehanteerd dat de helft van de lasten neerslaat bij huishoudens, en de andere helft bij bedrijven. Het kabinet stelt nu voor de tarieven zo vast te stellen dat 33 procent van de lasten neerslaat bij huishoudens, en 67 procent bij bedrijven. Om dit te bereiken is in het Klimaatakkoord afgesproken de ODE in de derde en vierde schijf verder te verhogen. Deze verhoging slaat neer bij grootverbruikers (met name industrie). De opbrengst zorgt voor een lastenvermindering voor met name huishoudens.

Aan de ene kant is het goed nieuws dat de ODE zo wordt vormgegeven dat de vervuiler betaalt. Aan de andere kant zijn we vanuit MVO Nederland alert dat het deel dat bedrijven opbrengen, ook daadwerkelijk neerslaat bij de meest vervuilende bedrijven. Het is niet de bedoeling dat mkb’ers die veel energie gebruiken, maar tegelijkertijd aan het verduurzamen zijn, deze belasting betalen – terwijl de echte grootverbruikers vaak vrijstellingen hebben en een lager tarief betalen. Hier hebben we vanuit MVO Nederland dit voorjaar al toe opgeroepen. Het blijft van belang om op de positie van het mkb in de energie- en klimaattransitie te letten.

Wat we missen: de CO2-beprijzing

Een gemis in het Belastingplan 2020 is de CO2-prijs voor de industrie, zoals afgesproken in het Klimaatakkoord. De uitwerking hiervan kost volgens het kabinet meer tijd en maakt daarom geen onderdeel uit van het Belastingplan van dit jaar. We moeten hiervoor waarschijnlijk wachten op het Belastingplan 2021. Dat is in de ogen van MVO Nederland zonde en duurt te lang. Dit onderdeel van het Klimaatakkoord gaat ervoor zorgen dat de vervuiler betaalt en dat principe moet zo snel mogelijk gaan gelden.

De minimum CO2-prijs voor elektriciteitsopwekking, waar MVO Nederland zich eerder vóór heeft uitgesproken, ligt overigens wel op schema om nog dit jaar in de Tweede Kamer besproken te worden.

Wat vindt MVO Nederland?

Als beweging voor ondernemers in de nieuwe economie blijven we kleine stapjes zien richting échte grootschalige vergroening. De Rijksoverheid moet komende jaren steviger inzetten op een toekomstbestendig belastingstelsel en de financiële instrumenten inzetten die nodig zijn voor het bereiken van de nieuwe economie. Dat moet een centrale inzet zijn van een grondige herziening van het fiscale systeem.

Hoewel we pas richting het einde van 2019 lopen, kijken we al vooruit naar de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021. We willen dat fiscale vergroening duidelijk naar voren komt in de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen, en dat het nieuwe kabinet hier ambitieus mee aan de slag gaat.

Fiscale vergroening op NE20

In 2020 blijven we laten zien wat duurzame ondernemers nodig hebben in het nieuwe belastingstelsel. Te beginnen op ons NE20-festival in januari, waar fiscale vergroening – naast vele andere zaken – een belangrijk onderdeel vormt van het programma. Meer informatie volgt snel, maar je ticket reserveer je nu alvast op www.ne20.nl.

Ontvang onze nieuwsbrief

Benieuwd wat we allemaal al doen om de nieuwe economie te bereiken? Meld je dan net als 8000+ ontvangers aan voor onze nieuwsbrief en je ontvangt maandelijks een update vol verhalen van ondernemers, actuele columns, handige tools, praktische downloads en inspirerende events.

Wij gaan zorgvuldig om met je contactgegevens en het is altijd mogelijk om je uit te schrijven voor onze e-mails.