MVO NL: eerste mijlpaal klimaatakkoord, na de zomer concrete richtingaanwijzers

Dinsdag 10 juli presenteerde Ed Nijpels aan minister Wiebes een voorstel voor de hoofdlijnen van het Klimaat- en Energieakkoord. MVO Nederland ziet in dit voorstel een eerste mijlpaal, maar vindt dat er nog veel richtingsaanwijzers nodig zijn.

Michel Schuurman, directeur Economie & Politiek: ‘Dit is nog geen kloppend geheel zodat we met zekerheid kunnen investeren. We hebben nog geen integrale blik op het flexibele energiesysteem in 2030 en wat daar voor nodig is. Dat moet het hoofddoel van de sectortafels worden na de doorrekening door PBL en CPB deze zomer en na de kabinetsreactie in september. Daarnaast is de tafels gevraagd om naast maatregelen om tot 49% CO2-reductie te komen, ook een doorkijk te geven naar 55% CO2-reductie. Daar kan in de uitwerking van de hoofdlijnen forser op ingezet worden.’

AANKNOPINGSPUNTEN

De hoofdlijnen bevatten een aantal positieve aanknopingspunten. Zo onderzoekt de Rijksoverheid de mogelijkheden om Rijksgronden ter beschikking te stellen voor de opwek van hernieuwbare elektriciteit, heeft de glastuinbouw de stevige ambitie neergelegd om klimaatneutraal te zijn in 2040, maakt gebouwgebonden financiering investeringen voor woningeigenaren mogelijk en is het positief dat de SDE+ (subsidie voor bedrijven en (non-profit) instellingen die hernieuwbare energie (gaan) produceren) tot na de looptijd van het huidige Energieakkoord blijft bestaan.

Deze zomer kijken PBL en CPB naar lastenverdeling en inkomenseffecten. Daarbij zou in onze ogen binnen het bedrijfsleven duidelijkheid moeten komen over lastenverdeling tussen MKB en grootbedrijf, zodat we de kleinere, innovatieve ondernemers niet onevenredig belasten. Deze bedrijven kunnen bij de concretisering en uitwerking van het Klimaatakkoord betrokken worden door gebiedsgerichte tenders, waardoor de meest kostenefficiënte maatregelen voor CO2-reductie benut kunnen worden.

VERVOLG

In het vervolg ziet MVO Nederland twee belangrijke aandachtspunten. Ten eerste past een beprijzing op CO2-uitstoot in ons beeld van het werken met ‘echte prijzen’ voor producten en productie. Daar hoort ook een verandering in het fiscale systeem bij. In het vervolgproces moet deze CO2-beprijzing en de voorwaarden die daarbij horen verder worden uitgewerkt. Ten tweede moet er bij de uitwerking van de hoofdlijnen van het Klimaat- en Energieakkoord gezocht worden naar synergie tussen de klimaat- en energietransitie en de transitie naar een circulaire economie. Ook die circulaire transitie kan CO2-reductie bewerkstelligen. Concreet gesteld: wanneer er materialen de economie ingebracht worden, bijvoorbeeld bouwmaterialen, laten we er dan voor zorgen dat dit circulaire bouwmaterialen zijn.

MVO Nederland kijkt ernaar uit om zich na de doorrekening en de kabinetsreactie in het vervolgtraject op te stellen als coalitiebouwer, waarin we met onze achterban van duurzame ondernemers concrete acties ondernemen en projecten opstarten. Afgelopen jaren brachten we op allerlei manieren ketens bij elkaar om duurzaamheidswinst te boeken. Een recent voorbeeld hiervan is het Betonakkoord. We kwamen tot deze blik op het Klimaat- en Energieakkoord door bijeenkomsten met en input van onze partners. Na de zomer gaan we hiermee door.

(Beeld: website Klimaatakkoord, © SER / Branko de Lang)