Klimaatwet zet stip op de horizon en geeft ondernemers meer zekerheid

De Klimaatwet is af. Na intensieve onderhandelingen zijn zeven politieke partijen in de Tweede Kamer het eens geworden over de wet die de uitstoot van broeikasgassen sterk moet terugdringen: 49% minder in 2030 en 95% minder in 2050 ten opzichte van 1990. In 2050 moet ook alle energie duurzaam worden opgewekt. Het wetsvoorstel is naar de Raad van State verzonden en wordt waarschijnlijk na het Zomerreces besproken door de Tweede Kamer.

MVO Nederland is overwegend positief over de Klimaatwet. De brede politieke basis onderschrijft de urgentie. Het is goed dat er op de lange termijn duidelijkheid is over de inzet van volgende kabinetten. Dat geeft zekerheid bij ondernemers en burgers die investeren in duurzame keuzes. Door nieuwe, jaarlijks geijkte momenten als de Klimaatnota, de Klimaat- en Energieverkenning, Klimaatdag en het vijfjaarlijkse Klimaatplan worden klimaatverandering én de acties die Nederland op dit vlak onderneemt een steviger onderdeel van politieke besluitvorming.

RUIMTE VOOR MEER AMBITIE

Tegelijkertijd blijft er ruimte voor meer ambitie. Ten opzichte van de eerdere versie van de Klimaatwet is de doelstelling voor 2030 verlaagd van 55% CO2-reductie naar 49%. Het wetsvoorstel bevat daarnaast geen sancties wanneer de doelen niet gehaald worden en laat ruimte voor tussentijdse herziening. Dit zijn punten die wat ons betreft in de nabije toekomst verdere aanscherping behoeven.

STIP OP DE HORIZON

Dat laat onverlet dat de Klimaatwet een belangrijke stip op de horizon zet in de transitie naar een duurzame economie, en dat Nederland ruimte houdt om de ambities hoger te leggen dan in deze wet vastgesteld. Daarbij moedigt MVO Nederland overheid en bedrijfsleven aan te werken met Science Based Targets, waarbij de doelen voor het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen in lijn worden gebracht met de klimaatwetenschap. Ten slotte kan deze Nederlandse Klimaatwet een internationaal inspirerend voorbeeld zijn voor andere landen.