Duurzame bedrijven, investeer óók in bosbehoud!

Steeds meer bedrijven en financiële instellingen nemen de verantwoordelijkheid op zich om de klimaatverandering aan te pakken. Weinig bedrijven weten echter dat het beschermen van de tropische bossen, met hun rijkdom aan biodiversiteit en hun belang voor het levensonderhoud van 1,3 miljard arme mensen, een van de effectiefste klimaatacties is.

In feite kunnen we het doel van <2 graden niet bereiken zonder ingrijpende reductie van de ontbossing. Met andere woorden: “Deforestation is not one of the challenges in the fight against climate change, it is the most important, most immediate and most urgent challenge.” (Paul Polman, CEO Unilever, 2014)

WAAROM INVESTEREN IN BOSSEN NODIG EN VERSTANDIG IS

Bedrijven kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het tegengaan van ontbossing door, in aanvulling op reductie van de eigen CO2-uitstoot, te investeren in REDD+. REDD+ staat voor Reduced Emissions from Deforestation and Forest Degradation, een mechanisme dat is ontwikkeld in het kader van het VN Klimaatverdrag. Door te investeren in REDD+ nemen bedrijven hun verantwoordelijkheid voor het behoud van de bossen als ‘global public goods’, met als belangrijk voordeel dat zij op die manier ook op een snelle en effectieve wijze hun eigen duurzaamheiddoelstellingen kunnen realiseren. Diverse Nederlandse bedrijven onderkennen dit en hebben zich verenigd in het REDD+ Business Initiative. Het betreft de energiebedrijven Eneco, Essent en Shell, tapijtproducent Tarkett (voorheen Desso), cacao-handelaar Cocoanect en ontwikkelingsbank FMO.

Het REDD+ Business Initiative streeft ernaar meer bekendheid te geven aan REDD+ en wil daarnaast het aantal deelnemende bedrijven aan het Initiatief vergroten en de overheid stimuleren om de inspanningen van de bedrijven te erkennen. Om deze ambities waar te kunnen maken zijn ook MVO Nederland/De Groene Zaak en het impact investeringsfonds Althelia (via haar zakenbranche Ecosphere+) als strategische partners toegetreden tot het REDD+ Business Initiative.

INDIRECT

Met het Parijs-akkoord als mondiale doelstelling werken veel ondernemingen aan scenario’s die hen ‘Paris-proof’ maken. Dat wil zeggen dat de onderneming niet meer uitstoot dan past bij het pad dat leidt naar een opwarming die beperkt blijft tot 1,5 tot 2-graden. Maar implementatie van maatregelen kost tijd. En de druk vanuit de klimaatdoelstelling is groot. Om ook op korte termijn bij te dragen aan CO2-reductie financieren veel bedrijven daarom indirect in CO2-reductie via de markt van CO2-credits.

Weinig bedrijven weten echter dat behoud van tropisch bos een van de meest kosten-effectieve manieren is om dit te doen. Met als bijkomend voordeel dat elke euro die wordt besteed aan het beschermen van tropische bossen niet alleen bijdraagt aan het klimaatbeleid, maar ook aan het behoud van biodiversiteit en aan de welvaart en het welzijn van de lokale bevolking. Daarmee wordt in één klap een bijdrage geleverd aan meerdere Sustainable Development Goals.

URGENTIE VAN BOSBEHOUD

Elk jaar wordt in de tropen een oppervlak ter grootte van Nederland ontbost vanwege economisch belang en behoefte aan meer landbouwgrond. In de bossen ligt een grote hoeveelheid CO2 opgeslagen. Bij ontbossing (afbranden) komt deze CO2 weer vrij. De hoeveelheden zijn gigantisch, Met een aandeel van ruim 10% van de mondiale CO2-uitstoot, is ontbossing een van de grootste bedreigingen voor het klimaat. Maar er is meer: de ontbossing in de tropen leidt ook tot een enorm verlies aan biodiversiteit. Daarbij moet bedacht moet worden dat deze bossen naar schatting 50% van alle op het land levende plant- en dier-soorten herbergen, terwijl zij slechts 6% van het landoppervlak beslaan.

Volgens onderzoek van UNFCCC kunnen bosbescherming en duurzaam landgebruik tot 50% van de pre-2020 reductie leveren die nodig is om onder de drempel van 2 graden opwarming te blijven. De sector kan een bijdrage van 2,4 tot 8,5 Gton CO2e aan de benodigde reductie van uitstoot leveren. Vergelijk dit met de potentie van hernieuwbare energie van 1,0 tot 3,0 Gton CO2e (zie de grafiek hieronder). Vandaar dat het terugdringen van ontbossing ook expliciet in het artikel 5 van het Parijs akkoord is opgenomen met REDD+ als instrument. REDD+ kwantificeert en waardeert de koolstofopslag van bossen en geeft daarmee een kader voor duurzaam bosbeheer en lokale economische ontwikkeling.

Inmiddels zijn er goede resultaten bereikt met REDD+ projecten. Door lokale mensen op te leiden in duurzaam bosbeheer en lokale boeren te helpen met duurzame landbouw, wordt hun situatie verbeterd en wordt boskap voorkomen. De projecten worden streng gecertificeerd en gemonitord om erop toe te zien dat ze verantwoordelijk worden uitgevoerd en er daadwerkelijk duurzame resultaten worden geboekt.

REDD+ is een veelbelovend instrument, maar zal pas echt op grote schaal effectief zijn als overheden het ook onderdeel willen maken van het reguliere klimaatbeleid, zoals het Europese emissiehandelssysteem (ETS). De verwachting is dat dat in de toekomst wel zal gebeuren, maar het wrange is dat tegen die tijd een groot deel van het regenwoud is verdwenen, inclusief de enorme biodiversiteit die deze bossen herbergen. De enorme hoeveelheid CO2 die in de bossen ligt opgeslagen is dan in de atmosfeer terecht gekomen. Daarmee is een van de meest kosteneffectieve methoden om klimaatverandering aan te pakken letterlijk in rook op gegaan. De deelnemers van het REDD+ Business Initiative vinden dit onacceptabel en pleiten voor early action. Zij doen dit niet alleen in woord, maar ook in daad. Zij investeren daarom gezamenlijk in het Tambopata project in Peru.

TAMBOPATA

De bij het REDD+ Business Initiative aangesloten bedrijven kopen op vrijwillige basis CO2 credits uit Tambopata of nemen tegen een meerprijs duurzame producten af uit het project, zoals duurzame cacao.

Het Tambopata REDD+ project, waarin de leden van het REDD+ Business Initiative investeren, demonstreert wat mogelijk is via REDD+. Het project richt zich op het Peruviaanse Amazonegebied in de Madre de Dios regio en richt zich op het behoud van het regenwoud in combinatie met de ontwikkeling van een commercieel levensvatbare cacaoproductie in de bufferzones rond het woud. Dit project beschermt 820.000 hectare regenwoud, vermijdt 4 mln ton CO2 emissies tegen 2021 en ondersteunt 400 lokale banen. Als gevolg daarvan ontwikkelt het lokale landschap zich op duurzame wijze. Over deze resultaten wordt regelmatig gerapporteerd.

NEEM DEEL AAN HET REDD+ BUSINESS INITIATIVE

De aangesloten bedrijven nodigen andere bedrijven van harte uit zich aan te sluiten.

“Every euro spent in Tambopata is a real contribution to reduce the CO-2 emissions caused by deforestation. And the additional benefits for local welfare and wildlife diversity are a welcome bonus.” Patrick Lammers, CEO Essent

“Launching sustainable business models to battle deforestation and conserve biodiversity in the cocoa chain is one of Cocoanect’s focal points. That is why we are thrilled to see CO2 compensation, next to our organic cocoa sourcing, as a sustainable revenue model for local communities in the Peruvian Amazon. We are proud to be a part of this powerful initiative and we hope to partner with more companies to protect ecosystems around the world in the Redd+ Business Initiative.” Arjen Thiescheffer, Managing Director Cocoanect

Belangstelling? Neem dan contact op met Erik van Zadelhoff, projectmanager REDD+ Business Initiative: e.vanzadelhoff@mvonederland.nl