Skip naar content

Zcene Moving Media

MVO Maps

FusionCharts will load here

MVO beleid en monitoring

Staat MVO in uw visie en missie?

Ja, deze luidt.... of uploaden missie/ visie Wat betekent MVO voor Zcene ? In onze optiek gaat MVO over je gezond verstand gebruiken en rekening houden met je omgeving en je altijd verplaatsen in een ander. Wij willen op efficiente en plezierige wijze audio visuele producties maken, die waarde toevoegen voor onze klanten, voor hun klanten en voor onszelf, in die volgorde. Gedurende ons werk, maar ook daarbuiten, zijn we ons bewust van het effect van ons handelen op onze omgeving. Wij vinden niet alleen het eindresultaat van een audiovisuele productie belangrijk, maar vooral het proces waarop iets tot stand komt van grote waarde. Daarin geven we onze mensen de ruimte om zichzelf te kunnen zijn en hun talenten volop te ontwikkelen. We zijn een springplank voor jonge mensen en coachen hen voortdurend. Doordat wij continue de wereld voor anderen door onze lens bekijken, zijn wij ons terdege bewust van de samenhang tussen mensen, milieu en maatschappij en het effect van ons handelen daarop.

Heeft uw bedrijf MVO-doelen opgesteld?

Ja, deze luiden... of uploaden MVO-doelen

Volgt u bij de implementatie van MVO de ISO 26000-richtlijn?

Ja

Intern draagvlak

Is er een MVO-verantwoordelijke binnen uw bedrijf?

Ja

Zijn de medewerkers van uw bedrijf voldoende bekend met uw MVO-activiteiten?

Ja, het merendeel

Hebben de medewerkers voldoende MVO-kennis en –vaardigheden voor het uitvoeren van de MVO-activiteiten die bij hun functie horen?

Niet van toepassing

Heeft u activiteiten ondernomen om de MVO-kennis en –vaardigheden van de medewerkers te vergroten?

Ja, namelijk...

 • Interne kennisoverdracht
 • Anders, namelijk... Inspiratiemiddag (Watch-Inn)

Heeft u activiteiten ondernomen om het draagvlak bij medewerkers voor de MVO-activiteiten te vergroten?

Ja, namelijk...

 • Regelmatig aandacht aan MVO besteden in vergaderingen, interne presentaties, bijeenkomsten
 • Actief input vragen van medewerkers over MVO-activiteiten

Stakeholders

Weet u wie uw stakeholders zijn?

Ja, namelijk...

 • Klanten/ opdrachtgevers
 • Leveranciers
 • Werknemers
 • Andere, namelijk... eindklanten die onze videoproducties bekijken die wij voor onze opdrachtgevers maken

Betrekt u uw stakeholders bij belangrijke bedrijfsbeslissingen?

Ja, dit doen wij door...

 • werknemers actief te betrekken bij alle belangrijke bedrijfsbeslissingen

Hoe zou u uw bedrijf beoordelen als u kijkt naar de mate van betrokkenheid van stakeholders bij belangrijke bedrijfsbeslissingen?

We presteren beter dan vergelijkbare bedrijven.

Communiceert u actief naar stakeholders over hoe u hun belangen heeft meegewogen bij belangrijke bedrijfsbeslissingen?

Ja, dit doen wij door... bespreking in intern overleg

MVO en innovatie

Onderneemt uw bedrijf activiteiten gericht op continue verbetering van de MVO-prestaties?

Ja, namelijk...

 • Anders, namelijk... We werken in een netwerkorganisatie en dagen elkaar en ook nieuwe freelancers uit op onze kennis over duurzaamheid die we vaak in onze films voor opdrachtgevers verwerken.

Onderneemt uw bedrijf activiteiten op het gebied van sociale innovatie?

Ja, namelijk...

 • Door ‘het nieuwe werken’ te implementeren in ons bedrijf.
 • Door te experimenteren met nieuwe manieren van samenwerken binnen ons bedrijf.
 • Door werknemers een deel van hun tijd te laten besteden aan het uitwerken van nieuwe ideeën.

Hoe denkt u dat uw bedrijf presteert op het gebied van sociale innovatie t.o.v. vergelijkbare bedrijven?

We presteren beter dan vergelijkbare bedrijven.

FusionCharts will load here

Wij kopen producten en/of diensten in (directe inkoop).

Heeft u in beeld gebracht welke MVO-onderwerpen spelen in uw toeleveringsketen?

Nee, maar dit zijn we wel van plan.

Onderneemt u activiteiten om MVO bij leveranciers te stimuleren?

Nee, maar zijn dit wel van plan.

Maakt u openbaar welke activiteiten u onderneemt om MVO in uw toeleveringsketen te waarborgen?

Nee, maar dit willen we wel gaan doen.

Wij hebben personeel in dienst.

Meet uw bedrijf periodiek de medewerkertevredenheid en communiceert u daar intern over?

Ja, dit doen wij door... intern overleg, directe lijnen, open communicatie

Heeft uw bedrijf beleid om gezondheid en veiligheid van medewerkers te waarborgen?

Ja

Streeft uw bedrijf actief naar de verbetering van vitaliteit, inzetbaarheid en ontwikkeling van medewerkers?

Ja, dit doen wij door...

 • Alle medewerkers scholing aan te bieden.

Wij hebben of huren een bedrijfspand en/ of maken gebruik van ICT.

Heeft u in beeld wat de duurzaamheidsimpact is van uw huisvesting, ICT en bedrijfsvoering?

Nee, maar dit willen we wel gaan doen.

Onderneemt u activiteiten om de duurzaamheidsimpact van uw huisvesting, ICT en bedrijfsvoering te verminderen?

Nee, maar dit willen we wel gaan doen.

Hoe denkt u dat uw bedrijf presteert op het gebied van de verduurzaming van huisvesting, ICT en bedrijfsvoering als u zich vergelijkt met andere bedrijven?

We presteren gelijk aan vergelijkbare bedrijven.

Wij maken gebruik van vervoer voor mensen en/of transport van goederen.

Onderneemt u activiteiten om de mobiliteit van mensen die in uw bedrijf werken te verduurzamen?

Nee, want... wij werken met veel freelancers, die bepalen liefst zelf op welke wijze zij hun mobiliteit invullen. Daar waar mogelijk stimuleren wij carpoolen.

Onderneemt u activiteiten om uw goederentransport te verduurzamen?

Nee, want... dat is voor ons niet van toepassing

Hoe denkt u dat uw bedrijf presteert op het gebied van verduurzaming van logistiek en mobiliteit?

Weet ik niet

Wij communiceren over onze bedrijfsactiviteiten.

Communiceert u extern over uw MVO-prestaties?

Ja, namelijk...

 • Op onze website geven we informatie over MVO.
 • We nemen MVO mee in gesprekken met klanten en stakeholders.
 • Anders, namelijk... we produceren zelf audiovisuele producties over klimaatverandering en duurzame voedselketens/voorziening

Maakt u in uw communicatie over MVO ook uw dilemma’s zichtbaar?

Ja, dit doen we door... de wijze waarop we een specifiek aantal thema's belicht hebben. Zoals: "De klant is koning? Ja, maar wel altijd in balans met onze capaciteiten."

Neemt u duurzaamheid mee in de marketing van uw producten en/ of diensten?

Nee, want... het is voor ons een vanzelfsprekende zaak, zeker als onze audiovisuele producties over duurzaamheid gaan

FusionCharts will load here

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO)

Meet u hoe uw organisatie presteert op het gebied van MBO?

Ja, namelijk door... feedback van een consultant die wij daarover geraadpleegd hebben, waaruit is gebleken dat wij op de goede weg zitten

Heeft u doelstellingen geformuleerd op het gebied van MBO?

Nee, maar we zijn dit wel van plan.

Onderneemt uw bedrijf MBO-activiteiten?

Ja, namelijk...

 • Onze medewerkers doen regelmatig medewerkervrijwilligerswerk.
 • Anders, namelijk... Wij ondersteunen regelmatig met coaching, tijd en apparatuur (audiovisuele) producties die onze vaste jonge freelancers (mogen) maken voor non-profit organisaties en goede doelen. Voorbeelden hiervan zijn Missie Sila, gericht op het bevorderen van de maatschappelijke dialoog over het kwetsbare poolgebied (i.s.m WNF), Roots2share, een digitaal forum voor Inuit om hun cultureel erfgoed te beschermen, te verrijken en erover te leren en Expeditie broeikaswereld om jongeren bewust te maken van de gevolgen van klimaatverandering voor hun leefomgeving.

Wanneer vindt u uw inspanningen op het gebied van MBO geslaagd?

Als onze vaste medewerkers en freelancers loyaal zijn en blijven aan ons als werkgever en plezier hebben in wat ze doen

Grondstoffenschaarste

Heeft u in beeld wat de impact van uw bedrijf is op grondstoffenschaarste?

Nee

Heeft u doelstellingen geformuleerd voor het gebruik van grondstoffen?

Nee, want... het gaat hier niet om ons eigen verbruik van grondstoffen, maar de wijze waarop we met onze audiovisuele producties bijdragen aan de bewustwording rondom grondstoffenschaarste

Onderneemt u activiteiten om de impact van uw bedrijf op grondstoffenschaarste te verminderen?

Ja, namelijk...

 • Anders, namelijk... Wij zetten ons eigen vakmanschap in voor audiovisuele producties over klimaatverandering, duurzame voedselketens, milieuvriendelijke toekomstscenario’s en verstandig energiegebruik en dragen zo bij aan bewustzijnsvergroting op huidige en toekomstige duurzaamheidsdilemma’s.

Wanneer vindt u uw inspanningen op het gebied van grondstoffenschaarste geslaagd?

Als bedrijven ons blijven inschakelen om hierover audiovisuele producties te maken

Klimaat en energie

Meet u wat de impact van uw bedrijf is op klimaat en energie?

Nee

Heeft u doelstellingen geformuleerd voor energie en klimaat?

Nee, maar we zijn dit wel van plan.

Onderneemt u activiteiten om uw prestaties op het gebied van energie en klimaat te verbeteren?

Ja, namelijk...

 • We maken gebruik van 100% groene stroom.
 • We hebben energiezuinige apparatuur aangeschaft.
 • Anders, namelijk... We zetten onze camera’s, editsets en montageruimtes zo effectief mogelijk in doordat we hier met meerdere bedrijven gebruik van maken. we gaan onze voetafdruk berekenen in 2012 en deze geheel compenseren met gold standard projecten.

Wanneer vindt u uw inspanningen op het gebied van energie en klimaat geslaagd?

Wanneer we de wereld voortdurend door een duurzame lens kunnen blijven bekijken

Wat zijn voor uw bedrijf de belangrijkste redenen om met MVO bezig te zijn?

Al meer dan 5 jaar is Zcene bezig met MVO en duurzaamheid voor uiteenlopende klanten. Wij zetten ons eigen vakmanschap in voor audiovisuele producties over klimaatverandering, duurzame voedselketens, milieuvriendelijke toekomstscenario’s en verstandig energiegebruik en dragen zo bij aan bewustzijnsvergroting op huidige en toekomstige duurzaamheidsdilemma’s. Wij geloven dat wij de grootste bijdrage aan de maatschappij kunnen leveren door goed te zijn in wat we doen en tegelijk de schadelijke effecten van ons doen en laten op onze omgeving zoveel mogelijk te beperken. Wij maken gebruik van een pand waarin meerdere bedrijven gevestigd zijn op basis van verwantschap. Wij hebben onze werkplek ingericht met respect voor de individualiteit van de verschillende mensen en bedrijven. Want samen werken is voor ons ook samen leven. Onze ruimte heeft zoveel uitnodigende energie dat een klant zin heeft om langs te komen, zin in de vibe van de lokatie en de mensen die er werken. Daar worden wij blij van.

Op welke MVO-prestatie bent u het meest trots?

Onze P van people. Wij werken in een netwerkfilosofie met een flexibel team van ervaren experts en jonge talenten, zodat wij elkaars kennis en ervaring het beste kunnen benutten. Wij zetten Het Nieuwe Werken in waardoor onze mensen blijer en productiever zijn. Onze mensen kunnen hun eigen tijd indelen, wij sturen op vertrouwen, output en waar nodig coachen wij hen daarin. Onze manier van werken heeft een positief effect op de sociale samenhang: mensen in onze netwerkorganisatie leggen sneller connecties met elkaar en met andere professionals binnen en buiten het vakgebied. Dit vergroot hun ontwikkeling en inzetbaarheid. Wij kiezen er bewust voor om alle mensen die wij voor producties inhuren, binnen 3-5 werkdagen na afloop te betalen. Dit is veel sneller dan in onze branche gebruikelijk. Wij merken dat dit integere betalingsgedrag zich terugbetaalt in een grote loyaliteit van de mensen waarmee we samenwerken.

Wat is uw MVO-ambitie voor komend jaar?

We zijn ons bewust dat onze bedrijfsvoering effect heeft op het milieu. Daarom verzamelen we dit jaar de benodigde gegevens om onze CO2 footprint te kunnen bepalen. Dit maakt ons nu al bewuster in verbruik van o.a. papier, auto’s en energie. Wij hebben de ambitie om in de loop van 2012 volledig klimaatneutraal te gaan werken.

Wat is uw grootste uitdaging bij het realiseren van deze ambitie?

Dat onze klanten en opdrachtgevers in een aantal gevallen zelf niets aan MVO doen en wij daar toch opdrachten voor aannemen. Daarin hebben we nog niet voldoende speelruimte om opdrachten te weigeren.

Ik vind mijn bedrijf op het gebied van MVO

gevorderd

Terug naar hoofdnavigatie

Samen veranderen