Skip naar content

ROCCA Sport & Adventure

MVO Maps

FusionCharts will load here

MVO beleid en monitoring

Staat MVO in uw visie en missie?

Ja, deze luidt.... of uploaden missie/ visie ROCCA Sport & Adventure kiest er voor om duurzaam ondernemen als onlosmakelijk onderdeel in haar bedrijfsvoering te integreren. Duurzaam ondernemen is in onze ogen meer dan alleen maar het compenseren van CO2-uitstoot of het scheiden van afvalsoorten. Wij zien duurzaamheid als een integraal thema, dat zich als een paraplu ontvouwt over ons bedrijf, onze medewerkers, onze klant en onze directe leefomgeving.

Heeft uw bedrijf MVO-doelen opgesteld?

Ja, deze luiden... of uploaden MVO-doelen Om duurzaam ondernemen een vaste plek binnen onze organisatie te geven, formuleren wij onze visie in de volgende intenties: 1. Duurzaam ondernemen is een integraal onderdeel van onze onderneming. Om dit te concretiseren maken wij een driejarig “plan van aanpak”. 2. Jaarlijks werken wij dit plan uit in een planning met relevante actiepunten. 3. Wij monitoren onze voortgang zo objectief mogelijk. Waar mogelijk laten we anderen over onze schouders meekijken. Pro-actief informeren is voor ons belangrijk. 4. Wij kiezen niet alleen voor fysiek-technische maatregelen. We besteden ook aandacht aan organisatorische en menselijke aspecten. In die zin streven wij een MVO-beleid na. 5. Duurzaamheid gaat verder dan ons eigen bedrijf. Onze betrokkenheid ligt ook op onze leefomgeving. Daarbij hebben wij een focus die primair lokaal is gericht. 6. Wij voelen een verplichting om onze verantwoordelijkheden en daaraan gekoppelde inspanningen actief aan onze leefomgeving en aan onze klanten te communiceren. Het streven daarbij is om die omgeving ook bewust te maken van haar eigen verantwoordelijkheden t.a.v. het thema duurzaamheid. 7. Wij vormen een dossier waarin we bovenstaande intenties concreet vertalen en verzamelen. Dit wordt onze handleiding en bewijslast voor duurzaam ondernemen.

Volgt u bij de implementatie van MVO de ISO 26000-richtlijn?

Nee

Intern draagvlak

Is er een MVO-verantwoordelijke binnen uw bedrijf?

Ja

Zijn de medewerkers van uw bedrijf voldoende bekend met uw MVO-activiteiten?

Ja, het merendeel

Hebben de medewerkers voldoende MVO-kennis en –vaardigheden voor het uitvoeren van de MVO-activiteiten die bij hun functie horen?

Nee

Heeft u activiteiten ondernomen om de MVO-kennis en –vaardigheden van de medewerkers te vergroten?

Nee, maar we zijn dit wel van plan.

Heeft u activiteiten ondernomen om het draagvlak bij medewerkers voor de MVO-activiteiten te vergroten?

Ja, namelijk...

 • Regelmatig aandacht aan MVO besteden in vergaderingen, interne presentaties, bijeenkomsten
 • Actief input vragen van medewerkers over MVO-activiteiten
 • MVO onderdeel van beleidsdocument, zoals een ondernemings- of gedragscode

Stakeholders

Weet u wie uw stakeholders zijn?

Ja, namelijk...

 • Klanten/ opdrachtgevers
 • Leveranciers
 • Werknemers
 • Maatschappelijke organisaties/ NGO’s
 • Andere, namelijk... Brancheorganisaties; andere MVO bedrijven

Betrekt u uw stakeholders bij belangrijke bedrijfsbeslissingen?

Ja, dit doen wij door...

 • partnerschappen te sluiten met stakeholders
 • belangrijke bedrijfsbeslissingen proactief te bespreken met stakeholders
 • werknemers actief te betrekken bij alle belangrijke bedrijfsbeslissingen

Hoe zou u uw bedrijf beoordelen als u kijkt naar de mate van betrokkenheid van stakeholders bij belangrijke bedrijfsbeslissingen?

We presteren beter dan vergelijkbare bedrijven.

Communiceert u actief naar stakeholders over hoe u hun belangen heeft meegewogen bij belangrijke bedrijfsbeslissingen?

Ja, dit doen wij door... door het geven van feedback of input aan stakeholders

MVO en innovatie

Onderneemt uw bedrijf activiteiten gericht op continue verbetering van de MVO-prestaties?

Ja, namelijk...

 • We wegen MVO-prestaties mee in de beoordeling van het management.
 • We hanteren een verbetercyclus voor onze MVO-doelen. Deze doelstellingen hebben we objectief meetbaar gemaakt.
 • We stimuleren onze medewerkers actief om met verbeterplannen te komen t.a.v. MVO en belonen ze hiervoor.

Onderneemt uw bedrijf activiteiten op het gebied van sociale innovatie?

Ja, namelijk...

 • Door werknemers meer zeggenschap en verantwoordelijkheid te geven.
 • Door vernieuwende samenwerkingsverbanden aan te gaan met andere bedrijven en actief kennis te delen.

Hoe denkt u dat uw bedrijf presteert op het gebied van sociale innovatie t.o.v. vergelijkbare bedrijven?

We presteren beter dan vergelijkbare bedrijven.

FusionCharts will load here

Wij kopen producten en/of diensten in (directe inkoop).

Heeft u in beeld gebracht welke MVO-onderwerpen spelen in uw toeleveringsketen?

Ja, we hebben dit in beeld gebracht.

Onderneemt u activiteiten om MVO bij leveranciers te stimuleren?

Ja, dit doen we door...

 • Waar mogelijk producten in te kopen met een duurzaamheidskeurmerk.

Maakt u openbaar welke activiteiten u onderneemt om MVO in uw toeleveringsketen te waarborgen?

Ja

Wij hebben personeel in dienst.

Meet uw bedrijf periodiek de medewerkertevredenheid en communiceert u daar intern over?

Ja, dit doen wij door... periodieke functioneringsgesprekken; plenair personeelsoverleg

Heeft uw bedrijf beleid om gezondheid en veiligheid van medewerkers te waarborgen?

Ja

Streeft uw bedrijf actief naar de verbetering van vitaliteit, inzetbaarheid en ontwikkeling van medewerkers?

Nee, maar dit zijn we wel van plan.

Wij maken gebruik van financiële producten, zoals diensten van banken of verzekeraars.

Zijn uw bankzaken ondergebracht bij een bank die zich onderscheidt op het gebied van duurzaamheid?

Nee, maar dit zijn we wel van plan.

Hanteert u duurzaamheidscriteria wanneer uw bedrijf investeringen doet?

Ja

Houdt u bij de keuze van pensioenverstrekkers en verzekeraars rekening met duurzaamheid?

Niet van toepassing, want... deze verzekeraars (verzekeringen) worden collecteif door de branche voor ons afgesloten.

Wij hebben of huren een bedrijfspand en/ of maken gebruik van ICT.

Heeft u in beeld wat de duurzaamheidsimpact is van uw huisvesting, ICT en bedrijfsvoering?

Ja, dit meten wij periodiek.

Onderneemt u activiteiten om de duurzaamheidsimpact van uw huisvesting, ICT en bedrijfsvoering te verminderen?

Ja, dit doen wij door...

 • Energie te besparen door isolatie, duurzame verlichting en/of duurzame energiesystemen.
 • Het gebruik van energiezuinige ICT.
 • Het inkopen van duurzame facilitaire producten en diensten.
 • De invoering van een milieumanagementsysteem.

Hoe denkt u dat uw bedrijf presteert op het gebied van de verduurzaming van huisvesting, ICT en bedrijfsvoering als u zich vergelijkt met andere bedrijven?

We presteren gemiddeld beter dan vergelijkbare bedrijven.

Wij communiceren over onze bedrijfsactiviteiten.

Communiceert u extern over uw MVO-prestaties?

Ja, namelijk...

 • Op onze website geven we informatie over MVO.
 • We brengen een MVO-verslag uit zonder gebruik te maken van de GRI-richtlijnen.
 • We nemen MVO mee in gesprekken met klanten en stakeholders.
 • We nemen MVO mee in onze reclame-uitingen en perscontacten.
 • We nemen MVO mee in onze arbeidsmarktcommunicatie.

Maakt u in uw communicatie over MVO ook uw dilemma’s zichtbaar?

Nee, maar we willen dit wel gaan doen.

Neemt u duurzaamheid mee in de marketing van uw producten en/ of diensten?

Ja

Wij ontwikkelen zelf nieuwe producten (R&D).

Investeert uw bedrijf in de ontwikkeling van duurzamere producten en diensten?

Ja

Heeft uw bedrijf de afgelopen jaren nieuwe producten en/of diensten op de markt gebracht die aantoonbaar duurzamer zijn dan hun voorgangers?

Ja, we hebben de volgende duurzame producten en/of diensten op de markt gebracht... Elektrofietsen verhuur; gratis oplaadpunten met groene stroom t.b.v. elektrofietsen gerealiseerd

Werkt uw bedrijf actief samen met onderwijs- en kennisinstellingen of andere partijen bij de ontwikkeling van duurzamere producten en/of diensten?

Ja, dit doen we op de volgende manier:

 • Door onze kennis over duurzaamheid ter beschikking te stellen aan anderen.
 • Anders, namelijk... Onderzoeksprojecten te laten uitvoeren door kennisinstellingen (stageprojecten of innovatievoucher project)

FusionCharts will load here

Klimaat en energie

Meet u wat de impact van uw bedrijf is op klimaat en energie?

Ja, dit hebben we gedaan door... een zeer uitvoerige CO2 footprint analyses van ons bedrijf te laten analyseren

Heeft u doelstellingen geformuleerd voor energie en klimaat?

Ja, namelijk... In de duurzaamheidsdoelstellingen worden (drie)jaarlijkse targets benoemd om verbruik van energie en uitstoot van CO2 te verminderen. Verder worden doelstellingen nagestreefd op het gebied van nieuwe investeringen t.b.v. energieopwekking.

Onderneemt u activiteiten om uw prestaties op het gebied van energie en klimaat te verbeteren?

Ja, namelijk...

 • We maken gebruik van 100% groene stroom.
 • We hebben energiezuinige apparatuur aangeschaft.
 • We produceren zelf duurzame energie (bijvoorbeeld d.m.v. zonnepanelen).
 • We hebben beleid om energiezuinig gedrag van medewerkers te stimuleren.

Wanneer vindt u uw inspanningen op het gebied van energie en klimaat geslaagd?

"Geslaagd" zijn we nooit; energie en klimaat vraagt om een procesbenadering waarbij altijd nieuwe doelstellingen geformuleerd kunnen worden. We zijn wel tevreden als andere bedrijven/organisaties ons voorbeeld volgen

Milieu

Meet u wat de impact van uw bedrijf is op het milieu?

Ja, dit hebben we gedaan door... in het kader van de Green Key certificatie zijn alle milieu- en afvalstromen in beeld gebracht. Deze worden periodiek bijgewerkt en gecheckt.

Heeft u milieudoelstellingen geformuleerd voor uw bedrijf?

Nee, want... onze afvalstromen zijn al op een minimaal niveau.

Onderneemt u activiteiten om uw prestaties op milieugebied te verbeteren?

Ja, namelijk...

 • Activiteiten om afval te verminderen en te scheiden.
 • Beleid om milieuvriendelijk gedrag bij medewerkers te stimuleren.
 • Milieuvriendelijke producten/ diensten op de markt brengen.
 • Bewust milieuvriendelijke producten/ diensten inkopen.

Wanneer vindt u uw inspanningen op het gebied van milieu geslaagd?

Als onze inspanningen door derden worden opgemerkt; overgenomen worden en/of als voorbeeld worden aangewezen

Biodiversiteit

Heeft u in beeld wat de impact van uw bedrijf is op biodiversiteit?

Nee, want... Ons bedrijf heeft minimale impact op de biodiversiteit. Maar vanuit onze visie zijn we wel geïnteresseerd in de biodiversiteit van onze directe omgeving. Als toeristisch-recreatief bedrijf maken onze klanten veelvuldig gebruik van de openbare ruimte (wandelen/fietsen e.d.); en wij voelen ons verbonden om zorgvuldig (mede) te zorgen voor de kwaliteit van de omgeving.

Heeft u doelstellingen geformuleerd op het gebied van biodiversiteit?

Nee, want... zie commentaar hierboven

Onderneemt u activiteiten op het gebied van het behoud van biodiversiteit?

Ja, namelijk...

 • Klanten en/of andere stakeholders voorlichten over biodiversiteit.
 • Samenwerken met natuurorganisaties om biodiversiteit te verbeteren.

Wanneer vindt u uw inspanningen op het gebied van biodiversiteit geslaagd?

Als er mede door onze bijdrage nieuwe (natuurontwikkelings)projecten ontstaan. Als mensen door onze inspanningen meer inzicht verwerven in het belang van biodiversiteit.

Wat zijn voor uw bedrijf de belangrijkste redenen om met MVO bezig te zijn?

Onze aarde is er voor iedereen. Nu, maar ook voor generaties na ons. ROCCA Sport & Adventure is zich daarom bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Behalve het nastreven van winst hebben wij oog voor het menselijke in onze leefomgeving. En proberen wij negatieve invloeden op onze planeet zo goed mogelijk te beheersen. Tenslotte willen wij deze visie graag uitdragen zodat ook anderen geïnspireerd worden om samen met ons te werken aan het behoud voor de toekomst. Duurzaam of MVO ondernemen kan op veel manieren. Bijvoorbeeld door je CO2 uitstoot te verminderen of milieuvriendelijke producten en programma’s aan te bieden. Maar je kunt ook een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van je omgeving door mee te helpen bij natuur¬beheer, lokale tradities te ondersteunen of actief te zijn met het informeren en bewust maken van anderen. ROCCA Sport & Adventure voert sinds 2008 een duurzaamheidsbeleid. Wij stellen daarbij jaarlijks extra doelstellingen die aantoonbaar geconcretiseerd worden.

Op welke MVO-prestatie bent u het meest trots?

In 2008 hebben wij een klimaatneutraal project uitgevoerd waarbij op zeer uitvoerige wijze de CO2 footprint van ons bedrijf werd vastgesteld. E.e.a. werd in het kader van een innovatievoucherproject uitgevoerd door o.a. Ecofys, Hogeschool Zuyd en RWTH Aachen. Het analyse-model is naderhand in vereenvoudigde wijze als standaard overgenomen door de Provincie Limburg t.b.v. besparingsprojecten (o.a. "Bespaar & Verdien"). ROCCA Sport & Adventure was in 2010 het eerste buitensportbedrijf in Nederland dat een gouden Green Key certificatie behaalde. In 2011-2012 hebben wij belangeloos meegewerkt aan ontwerp en totstandkoming van een lokale natuurspeeltuin.

Wat is uw MVO-ambitie voor komend jaar?

Voor de periode 2013-2015 dient een nieuw 3-jarenplan te worden opgesteld. Daarbij zal de rol/functie van personeel en medewerkers binnen de MVO-doelstellingen beter uitgewerkt te worden.

Wat is uw grootste uitdaging bij het realiseren van deze ambitie?

Personeel en medewerkers dusdanig te ontwikkelen, dat MVO-denken en -doen vanuit een welgemeende intrinsieke motivatie plaatsvindt

Ik vind mijn bedrijf op het gebied van MVO

koploper

Terug naar hoofdnavigatie

Samen veranderen