Skip naar content

Partners

Index M

ABCD
EFGHI
JKLMN
OPQRS
TUVWX
YZ0 - 9

Maxmo

MVO Maps

FusionCharts will load here

MVO beleid en monitoring

Staat MVO in uw visie en missie?

Nee, maar dat willen we komend jaar wel gaan doen

Heeft uw bedrijf MVO-doelen opgesteld?

Nee, maar dat willen we komend jaar wel gaan doen

Volgt u bij de implementatie van MVO de ISO 26000-richtlijn?

Nee, maar dat willen we komend jaar wel gaan doen

Intern draagvlak

Is er een MVO-verantwoordelijke binnen uw bedrijf?

Ja

Zijn de medewerkers van uw bedrijf voldoende bekend met uw MVO-activiteiten?

Ja, het merendeel

Hebben de medewerkers voldoende MVO-kennis en –vaardigheden voor het uitvoeren van de MVO-activiteiten die bij hun functie horen?

Ja

Heeft u activiteiten ondernomen om de MVO-kennis en –vaardigheden van de medewerkers te vergroten?

Nee, maar we zijn dit wel van plan.

Heeft u activiteiten ondernomen om het draagvlak bij medewerkers voor de MVO-activiteiten te vergroten?

Nee, maar we zijn dit wel van plan.

Stakeholders

Weet u wie uw stakeholders zijn?

Nee, maar we willen onze stakeholders komende periode in kaart gaan brengen.

Betrekt u uw stakeholders bij belangrijke bedrijfsbeslissingen?

Nee, maar we willen dit wel gaan doen

Hoe zou u uw bedrijf beoordelen als u kijkt naar de mate van betrokkenheid van stakeholders bij belangrijke bedrijfsbeslissingen?

We presteren gelijk aan vergelijkbare bedrijven.

Communiceert u actief naar stakeholders over hoe u hun belangen heeft meegewogen bij belangrijke bedrijfsbeslissingen?

Nee, maar dit willen wij wel gaan doen.

MVO en innovatie

Onderneemt uw bedrijf activiteiten gericht op continue verbetering van de MVO-prestaties?

Nee, maar dit willen we wel gaan doen.

Onderneemt uw bedrijf activiteiten op het gebied van sociale innovatie?

Nee, maar dit willen we wel gaan doen.

Hoe denkt u dat uw bedrijf presteert op het gebied van sociale innovatie t.o.v. vergelijkbare bedrijven?

We presteren beter dan vergelijkbare bedrijven.

FusionCharts will load here

Wij hebben personeel in dienst.

Meet uw bedrijf periodiek de medewerkertevredenheid en communiceert u daar intern over?

Ja, dit doen wij door... gezamenlijke en individuele gesprekken

Heeft uw bedrijf beleid om gezondheid en veiligheid van medewerkers te waarborgen?

Nee, maar dit zijn we wel van plan.

Streeft uw bedrijf actief naar de verbetering van vitaliteit, inzetbaarheid en ontwikkeling van medewerkers?

Ja, dit doen wij door...

  • Leeftijdsfasebewust personeelsbeleid toe te passen.
  • Alle medewerkers scholing aan te bieden.
  • Ieder jaar een persoonlijk ontwikkelingsplan met medewerkers op te stellen

Wij maken gebruik van financiële producten, zoals diensten van banken of verzekeraars.

Zijn uw bankzaken ondergebracht bij een bank die zich onderscheidt op het gebied van duurzaamheid?

Nee, maar dit zijn we wel van plan.

Hanteert u duurzaamheidscriteria wanneer uw bedrijf investeringen doet?

Ja

Houdt u bij de keuze van pensioenverstrekkers en verzekeraars rekening met duurzaamheid?

Ja

Wij hebben of huren een bedrijfspand en/ of maken gebruik van ICT.

Heeft u in beeld wat de duurzaamheidsimpact is van uw huisvesting, ICT en bedrijfsvoering?

Ja, dit meten wij periodiek.

Onderneemt u activiteiten om de duurzaamheidsimpact van uw huisvesting, ICT en bedrijfsvoering te verminderen?

Ja, dit doen wij door...

  • Energie te besparen door isolatie, duurzame verlichting en/of duurzame energiesystemen.
  • Het gebruik van energiezuinige ICT.
  • Het inkopen van duurzame facilitaire producten en diensten.

Hoe denkt u dat uw bedrijf presteert op het gebied van de verduurzaming van huisvesting, ICT en bedrijfsvoering als u zich vergelijkt met andere bedrijven?

We presteren gemiddeld beter dan vergelijkbare bedrijven.

Wij maken gebruik van vervoer voor mensen en/of transport van goederen.

Onderneemt u activiteiten om de mobiliteit van mensen die in uw bedrijf werken te verduurzamen?

Ja, dit doen wij door...

  • het mogelijk te maken dat mensen flexwerken en/ of thuiswerken
  • het gebruik van OV, fiets en/of deelauto’s te stimuleren

Onderneemt u activiteiten om uw goederentransport te verduurzamen?

Nee, maar dit willen we wel gaan doen.

Hoe denkt u dat uw bedrijf presteert op het gebied van verduurzaming van logistiek en mobiliteit?

We presteren beter dan vergelijkbare bedrijven.

Wij communiceren over onze bedrijfsactiviteiten.

Communiceert u extern over uw MVO-prestaties?

Nee, maar dit willen wij wel gaan doen.

Maakt u in uw communicatie over MVO ook uw dilemma’s zichtbaar?

Nee, maar we willen dit wel gaan doen.

Neemt u duurzaamheid mee in de marketing van uw producten en/ of diensten?

Nee, maar we willen hier verbetering in aan gaan brengen.

FusionCharts will load here

Diversiteit en arbeidsparticipatie

Meet u hoe uw organisatie presteert op het gebied van diversiteit en arbeidsparticipatie?

Nee, maar we zijn dit wel van plan.

Heeft u doelstellingen geformuleerd voor diversiteit en arbeidsparticipatie?

Nee, maar we zijn dit wel van plan.

Onderneemt u activiteiten op het gebied van diversiteit en arbeidsparticipatie?

Nee, maar we willen dit wel gaan doen.

Wanneer vindt u uw inspanningen op het gebied van diversiteit en arbeidsparticipatie geslaagd?

percentage herintreedsters in personeelsbestand op 50%

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO)

Meet u hoe uw organisatie presteert op het gebied van MBO?

Nee, maar we zijn dit wel van plan.

Heeft u doelstellingen geformuleerd op het gebied van MBO?

Nee, maar we zijn dit wel van plan.

Onderneemt uw bedrijf MBO-activiteiten?

Nee, maar we willen dit wel gaan doen.

Wanneer vindt u uw inspanningen op het gebied van MBO geslaagd?

idem zie boven

Milieu

Meet u wat de impact van uw bedrijf is op het milieu?

Nee, maar we zijn dit wel van plan.

Heeft u milieudoelstellingen geformuleerd voor uw bedrijf?

Nee, maar we zijn dit wel van plan.

Onderneemt u activiteiten om uw prestaties op milieugebied te verbeteren?

Nee, maar we willen dit wel gaan doen.

Wanneer vindt u uw inspanningen op het gebied van milieu geslaagd?

regionale werkkring helemaal gerealiseerd

Klimaat en energie

Meet u wat de impact van uw bedrijf is op klimaat en energie?

Nee, maar we zijn dit wel van plan.

Heeft u doelstellingen geformuleerd voor energie en klimaat?

Nee, maar we zijn dit wel van plan.

Onderneemt u activiteiten om uw prestaties op het gebied van energie en klimaat te verbeteren?

Nee, maar we willen dit wel gaan doen.

Wanneer vindt u uw inspanningen op het gebied van energie en klimaat geslaagd?

idem bij milieu

Dierenwelzijn

Heeft u in beeld wat de impact van uw bedrijf is op dierenwelzijn?

Nee, maar we zijn dit wel van plan.

Heeft u doelstellingen geformuleerd voor dierenwelzijn?

Nee, maar we zijn dit wel van plan.

Onderneemt u activiteiten om uw prestaties op het gebied van dierenwelzijn te verbeteren?

Nee, maar we willen dit wel gaan doen.

Wanneer vindt u uw inspanningen op het gebied van dierenwelzijn geslaagd?

als ik tussen werken door de honden uit kan laten

Wat zijn voor uw bedrijf de belangrijkste redenen om met MVO bezig te zijn?

Vanuit maatschappelijke betrokkenheid en omgang met klanten

Op welke MVO-prestatie bent u het meest trots?

flexibel werken en geen kantoor

Wat is uw MVO-ambitie voor komend jaar?

organisatie van flexibel werken nog beter maken

Wat is uw grootste uitdaging bij het realiseren van deze ambitie?

nieuwe mensen inwerken

Ik vind mijn bedrijf op het gebied van MVO

gevorderd

Terug naar hoofdnavigatie

Samen veranderen