Skip naar content

Koro enveloppen - Print BV

Over Koro enveloppen - Print BV

Beschrijving en activiteiten

Milieubeleid Koro-Enveloppen - Print B.V.

Koro-Enveloppen - Print B.V. is een gespecialiseerde offsetdrukkerij die zich met name bezighoudt met het leveren en bedrukken van enveloppen, stationery en promotioneel drukwerk. Zorg voor het milieu is een maatschappelijke 'must' om onze omgeving leefbaar te houden, nu en in de toekomst. De directie van Koro-Enveloppen – Print B.V. is zich ervan bewust dat haar bedrijfsactiviteiten risico's voor het milieu met zich meebrengen. Wij als bedrijf streven er dan ook naar om ons productieproces zo milieuvriendelijk mogelijk te laten verlopen en zullen ons daartoe dan ook inspannen.

Wij willen dit realiseren door het invoeren en handhaven van een milieuzorgsysteem, dat voldoet aan de ISO 14001 Grafimedia. De directie zal hiervoor voldoende menskracht, tijd en middelen vrijmaken om dit doel te bereiken.

De milieudoelstellingen die wij ten behoeve van een beter ‘milieu’ continu willen nastreven zijn:
• het naleven van alle relevante wettelijke milieuvoorschriften, met name de Wet Milieubeheer (in concreto het Activiteitenbesluit) en de specifieke milieumaatregelen uit de voormalige Milieu-beleidsovereenkomst Grafische Industrie en Verpakkingsdrukkerijen;
• het streven naar een open relatie met externe stakeholders/belanghebbenden (m.n. de lokale overheid, omwonenden, omliggende bedrijven en leveranciers);
• zorgdragen voor een preventieve bronaanpak in plaats van een curatieve milieubescherming achteraf (inkopen van minder milieubelastende hulpstoffen in het kader van duurzaamheidscriteria van de rijksoverheid; vermindering van het verbruik van grond- en hulpstoffen, daar waar mogelijk toepassen van minder milieubelastende technieken zoals IPA-reductie en het beperken van de hoeveelheid gevaarlijk- en bedrijfsafval);
• beperking van het energieverbruik, conform de energiereductiemaatregelen van de voormalige Milieubeleidsovereenkomst (factsheet Energie);
• invoering van een milieumonitoringssysteem ten behoeve van het vaststellen van de behaalde milieuprestaties.

Om de kwaliteit van ons milieuzorgsysteem te handhaven zullen wij met regelmaat interne controles uitvoeren, naar de mate van milieubewust werken (praktijkcontroles), de mate van naleving van wet- en regelgeving (juridische controles) en controles naar de werking van het milieuzorgsysteem (systeem-controles). Aan de hand van de re¬sultaten uit deze controles zal de directie bekijken in hoeverre het milieube¬leid in praktijk wordt nageleefd. Bij eventuele tekortko¬mingen zal de directie de nodige corrigerende acties (laten) doorvoeren, ten einde de kwaliteit van het milieuzorgsysteem op niveau te houden dan wel te verbeteren. Daarnaast zal de directie beoordelen in hoeverre er nieuwe verbeter-doelstellingen gesteld kunnen worden, die er toe moeten leiden dat er continu aan de verbetering van ons milieuzorgsysteem wordt gewerkt.

Een goed werkend milieuzorgsysteem kan echter alleen worden bereikt met een positieve inbreng van iedereen binnen deze organisatie. Het is dan ook van groot belang dat elk personeels¬lid zijn of haar actieve bijdrage levert aan de realisatie en handhaving van het milieuzorgsys¬teem.

De directie van Koro-Enveloppen – Print B.V., 12 december 2010, te Rotterdam,

Peter Mastwijk Michel Antuzzi
(directeur) (directeur)

KORO ENVELOPPEN - PRINT B.V. kent al vanaf 2006 heldere doelstellingen ten aanzien van onderdelen van CSR. Tot op heden zijn de volgende verbeteracties in de organisatie doorgevoerd of worden binnenkort afgerond:
• 1994-2000: implementatie van de milieumaatregelen van de Milieubeleidsovereenkomst Grafische Industrie en Verpakkingsdrukkerijen.
• 2006: integratie van FSC in de productie.
• 2000 – heden: sponsoring van diverse stichtingen in natura (drukwerk) of geld. O.a. Cordaid, Stichting Zinloos Geweld, Roparun, Stichting Pallieter en Manege zonder drempels.
• 2010: implementatie van de brancheafspraken van de nieuwe Arbocatalogus Grafimedia in de bestaande bedrijfsvoering en opnieuw uitvoeren van de ARBO RI&E 3 Grafimedia, de bedrijfstaknorm op Veiligheid, Gezondheid en Welzijn.
• 2011: certificatie van de ARBO RI&E Grafimedia door het externe certificatie-instituut SCGM.
• 2011: externe beoordeling door het KVGO Dienstencentrum met betrekking tot de mate van naleving van de Criteria voor duurzaam inkopen van drukwerk (vastgesteld door het Agentschap NL).
• Vanaf 2011: door de introductie van de MVO Grafimedia-norm (geïnspireerd op de ISO 26000 richtlijn) zal KORO het groeipad van het eerste branche-certificatiesysteem gaan volgen naar MVO (CSR) toe. Alle hierna te noemen vervolgstappen vallen onder het groeipad.
• 2011 (gepland): behalen van het Duurzaam Inkoop Certificaat Grafimedia door de SCGM
• 2011 (gepland) opzet en implementatie van een milieumanagementsysteem ISO 14001 (ondersteuning door het KVGO Dienstencentrum)
• 2011 (gepland) laten uitvoeren van een certificatieonderzoek ISO 14001 door de SCGM
• 2011 (gepland) opschalen van de ARBO RI&E 3 Grafimedia naar het PLUS-niveau, waarmee de inventarisatiefase van de OHSAS 18001 Grafimedia heeft plaatsgevonden.
• 2012 (gepland) door de introductie medio 2011 van de Carbon Footprint Media, de CO2-rekenmethodiek binnen Europa m.b.t. de grafimedia en creatieve industrie, zal KORO in begin 2012 deze criteria integreren in de bedrijfsvoering.

Javascript is required to view this map.

Adresgegevens

Beverwaardseweg 101
3077 GK Rotterdam
Nederland
010-4970707

Type organisatie

Midden- en kleinbedrijf

Aantal medewerkers

11 t/m 100

Bedrijfstak

Zakelijke dienstverlening

Product / Dienst

Drukwerk

Twitter

Er zijn geen tweets van deze partner

Video

Nieuws

Er zijn geen resultaten

Agenda

Er zijn geen resultaten

Terug naar hoofdnavigatie

Samen veranderen