Wat is MVO?

Overheidsbeleid voor MVO

De Rijksoverheid wil bedrijven helpen het maximale uit hun MVO-beleid te halen, door bewust om te gaan met dilemma's en de dialoog over MVO actief aan te gaan. De overheid helpt bedrijven op verschillende manieren, bijvoorbeeld door te voorzien in praktische handleidingen, het bundelen van kennis, door  duidelijke kaders af te spreken en zelf duurzaam in te kopen.

Voorlichting aan bedrijven

De overheid ondersteunt verschillende organisaties die bedrijven bijstaan met informatie en advies over MVO. De volgende 3 organisaties spelen hierin een grote rol: MVO Nederland, het Agentschap NL en de Kamers van Koophandel. De website Antwoord voor Bedrijven maakt ondernemers wegwijs in regels, vergunningen en subsidies van de Nederlandse overheid.

Transparantie

De overheid vraagt bedrijven transparant te zijn over hun MVO-beleid en -activiteiten. Een goede verslaglegging van de MVO-inspanningen van een bedrijf stelt belanghebbenden in staat om met het bedrijf in gesprek te gaan. Dit geeft het bedrijf de mogelijkheid zich te versterken met opbouwende kritiek van zijn belanghebbenden. Door de Transparantiebenchmark biedt het ministerie van Economische Zaken inzicht in de wijze waarop Nederlandse bedrijven verslag doen van hun MVO-activiteiten.

De Richtlijn 400 van de Raad voor de Jaarverslaglegging (RJ) geeft aan welke informatie het jaarverslag van een onderneming moet bevatten. Daar hoort ook het geven van informatie over MVO bij. De Handreiking voor Maatschappelijke verslaggeving is een conceptueel kader voor afzonderlijke maatschappelijke verslaglegging voor middelgrote en grote ondernemingen. In tegenstelling tot de Richtlijn 400, is toepassing van de Handreiking niet verplicht.

OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen

De overheid verwacht dat Nederlandse bedrijven zich in het buitenland aan de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen houden. Dit is een veelomvattende internationale gedragscode met aanbevelingen over kwesties als kinderarbeid, arbeidsverhoudingen, mensenrechten, schade aan het milieu en corruptie.

Elke OESO-lidstaat heeft een Nationaal Contactpunt (NCP) dat bedrijven adviseert over het toepassen van de OESO-richtlijnen. Wanneer dit tot verschillen van inzicht leidt tussen bedrijven en haar stakeholders kan dit door alle partijen bij het NCP worden gemeld. Het NCP treedt in dat geval op als onafhankelijke bemiddelaar bij het oplossen van het probleem. Hierdoor kan escalatie en reputatieschade worden voorkomen.

Daarnaast helpt de overheid exporterende bedrijven met investeringssubsidies en exportkredietgaranties. Alleen bedrijven die zich aan de OESO richtlijnen houden komen hiervoor in aanmerking.

Ketenverantwoordelijkheid

In haar visie op ketenverantwoordelijkheid en MVO heeft de Nederlandse overheid in 2008 aangegeven dat het van ieder bedrijf verwacht dat het internationaal maatschappelijk verantwoord onderneemt. Het betreft dus niet alleen de bedrijfsvoering van de Nederlandse vestiging van het bedrijf, maar ook de (internationale) keten van leveranciers en afnemers waarin het bedrijf actief is.

De partijen binnen de Sociaal-Economische Raad hebben in 2008 een Verklaring Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen opgesteld. Deze SER IMVO Verklaring roept het bedrijfsleven op actief invulling te geven aan de wijze waarop zij met verantwoord ketenbeheer omgaat en biedt hiervoor achtergronden en uitgangspunten. De SER heeft een speciale IMVO commissie ingesteld die jaarlijks rapporteert over de voortgang in verantwoord ketenbeheer.

Meer informatie over de laatste voortgang en het IMVO werkplan van de SER vindt u hier.

De SER-verklaring bevat de richtlijnen en aanbevelingen van de ILO, OESO, en de International Chamber of Commerce (ICC) die de SER als het normatieve kader voor internationaal maatschappelijk ondernemen ziet. De aanbevelingen van de ICC in de verklaring gaan vooral over de vraag hoe bedrijven tot verantwoord ketenbeheer kunnen komen en biedt ondernemers en brancheorganisatie zodoende een handvat om met verantwoord ketenbeheer om te gaan.