Dossier

Tuinbouw

IMVO Netwerk Tuinbouw

uw contactpersoon:

Gerard Teuling
sectormanager Tuinbouw
T: 06-52689426
g.teuling@mvonederland.nl

Gerard Teuling

De productie van voedsel staat centraal in de economie van vele opkomende markten en ontwikkelingslanden. Niet alleen voor de export, maar ook voor de voorziening voor de eigen burgers. Tuinbouw neemt hier een centrale rol in, door de hoge voedingswaarde van groente en fruit, en de veelal gunstige klimatologische omstandigheden in deze landen.

Om die reden kijken steeds meer Nederlandse bedrijven naar de tuinbouwsector in deze landen. Niet alleen voor internationale handel, maar ook voor kansen om technologie, zaden en andere input te leveren.

MVO Nederland werkt met een groep vooruitstrevende (MKB)bedrijven uit de tuinbouwsector aan nieuwe verdien- modellen, sociale innovaties en technische verbeteringen. We starten samen met deze bedrijven innovatieve projecten in ontwikkelingslanden, waar ook andere ondernemers bij aan kunnen sluiten.

Zo kan het Nederlands bedrijfsleven niet alleen bijdragen aan lokale voedselzekerheid en duurzame ontwikkelingen in deze landen, maar versterken ze ook hun eigen positie in de groente- en fruitketen.

Uitgangspunt bij de werkwijze en projecten is het omzetten van negatieve impact naar positieve impact, in de hele keten. Door gezamenlijke projecten werken we aan maximale duurzame impact in ontwikkelingslanden en opkomende markten. 

Projecten

In 2014 starten de Grensverleggers in de Tuinbouw 4 projecten rond 2 thema's:

Ketenaanpak bodemvruchtbaarheid

 • Taskforce Bodemvruchtbaarheid. Het ontwikkelen van een verdienmodel voor bodemvruchtbaarheid. Handelaren hebben een actieve rol. Zij voeren pilots uit met hun toeleveranciers (in o.a. Kenia en Namibië) om de businesscase van bepaalde interventies inzichtelijk te maken. Met steun van kennisorganisaties en NGO’s;
 • Soil Fertility Toolkit. De ontwikkeling en het testen van de toolkit Soil Fertility. Hiermee krijgen groente- en fruithandelaren inzicht in de kosten en terugverdientijd van interventies in de bodem. Bij succes wordt de tool onder de aandacht gebracht van de Nederlandse tuinbouwsector;

Voedselzekerheid in context van explosieve stedelijke ontwikkeling

 • Urban Vertical Farming. Het lokaal produceren en direct leveren van schoon en duurzaam voedsel in dichtbevolkte regio’s in ontwikkelingslanden. Een bestaand succesvol vertical farming concept uit Panama wordt onderzocht op lokale toepasbaarheid en ‘inclusiviteit’. En er komt een testunit om de businesscase door te ontwikkelen naar ontwikkelingslanden en/of opkomende markten;
 • Wisselwerking stad en platteland. Op verzoek van steden als Kumasi (Ghana) en Bandung (Indonesië) mobiliseren we in samenwerking met Grensverleggers in Stedelijke ontwikkeling Nederlandse (MKB)-ondernemers om te werken aan integrale oplossingen voor stedelijke vraagstukken t.a.v. de inrichting en onderlinge afhankelijkheid van rurale en urbane gebieden. We ondersteunen individuele of multistakeholder proposities naar een duurzaam verdienmodel voor stadslandbouw en/of stedelijk groen.

Beklijk hier de netwerkpagina van het IMVO-Netwerk Tuinbouw. De ontwikkelingen zijn te volgen via grensverleggers.nl/tuinbouw

Attachments: 

Sustainable Match

Duurzame matchmaking met ontwikkelingslanden

In het project Sustainable Match is door een samenwerkingsverband van verschillende partijen (MVO Nederland, AgriProFocusOxfam Novib, People ConnectorProPortion en BBO) een aanpak ontwikkeld waarbij ondernemers uit Nederland en ontwikkelingslanden in drie fases worden ondersteund in het vinden van de perfecte duurzame EN zakelijke match:

 • Sustainable Match biedt zakelijke inzichten op basis van de lokale behoeften, met inbegrip van lokale sleutelfiguren & potentiële zakenpartners.
 • Sustainable Match faciliteert matchmaking op maat tijdens handelsmissies tussen Nederlandse ondernemers en ondernemers / organisaties in de pilotlanden, waarbij besluitvormers en belangrijke beïnvloeders worden betrokken.
 • Veelbelovende matches worden ondersteund op weg naar een succesvolle samenwerking door het faciliteren van business modelling workshops, het verstrekken van informatie over financiële instrumenten en toegang tot bestaande netwerken in de pilotlanden.

In de ontwikkeling van deze aanpak zijn twee pilots uitgevoerd, in Bangladesh en Uganda. In het eindrapport leest u over de uitkomsten van deze pilots en de ontwikkelde aanpak. Hieronder staan het stappenplan beknopt omschreven (in het Engels, met verwijzing naar handige tools).

------------------------------------------------------

APPROACH

A Sustainable Match is a business to business partnership between a local entrepreneur in an emerging economy and a Dutch enterprise. The approach  to a Sustainable Match consists of five stages in which sustainability is incorporated in the matchmaking process from the start. The outcome is inclusive business: business that contributes to poverty reduction through the inclusion of the low income communities in its value chain.

➊ PURPOSE 

First, select your purpose for the matchmaking project. Sustainable Match chose food security as the overall purpose for the pilots, as Dutch companies offer technology, business and knowledge to contribute for improving food security in emerging economies.

➋ SCOPING

The scoping phase involves the following steps:

 • Country Selection Proposal
 • Sector selection. A Macro Market Assessment, including economic figures and an inventory of key players and networks, can support the decision for the specific focus sector.
 • Defining the sustainability issues in this sector. The CSR Risk Check tool can be consulted for assessing the sustainability issues in a specific sector and country.
 • Mapping the business opportunities. Based on the Market Assessment, consultation of local experts on the sector and food security, opportunities in business can be defined.
 • Next step is, to start the recruitment of SMEs in the selected sector, by e.g. using a promotion flyer. This leads to a longlist of potential participants for the matchmaking project.

➌ PRE-MATCHMAKING

Pre-matchmaking includes the recruitment and selection of suitable and reliable candidates for sustainable matchmaking. Activities include:

 • Assessment (Assessment Form Smatch) of potential candidates, including a CSR level check.
 • Generate business profiles flyers (example) of the selected candidates.
 • Organize pre-match events for the promotion of sustainable business opportunities in the selected country. Video messages can be presented, business profiles discussed and participants can share their vision on the local value chain (example Uganda Veggie Chain).