Skip naar content

Chemische stoffen

Trends en ontwikkelingen

De laatste jaren heeft de chemiesector flinke stappen gezet in het verbeteren van de veiligheid en het terugdringen van risico's. De uitdaging ligt nu in het toepassen van regelgeving en ontwikkelde kwaliteitsmanagementsystemen. Ook zijn er nieuwe toepassingen ontwikkeld, nieuwe producten op de markt gekomen en nieuwe markten aangeboord. Hieronder vindt u de ontwikkelingen die uw aandacht verdienen.

Groene chemie: biobased economy

De biobased economy gaat over het vervangen van niet-hernieuwbare grondstoffen door hernieuwbare grondstoffen, veelal plantaardig. Dit heeft meerdere voordelen:

  • Producten kunnen milieuvriendelijker worden geproduceerd.
  • De grondstoffen zijn hernieuwbaar; dus minder risico op grondstoftekorten.
  • Goede mogelijkheden tot samenwerking met bedrijven uit andere sectoren die gebruik maken van andere bestanddelen van dezelfde grondstoffen.

Nederland beschikt over een gunstige uitgangspositie voor het opschalen van een biobased economy, met een sterke agrofoodsector, een goede kennisinfrastructuur en een sterke chemiesector.

Wilt u aan de slag met de biobased economy? Steek dan uw licht eens op bij brancheorganisaties uit de agrofoodsector, kennisinstellingen en natuurlijk bij uw eigen branchevereniging.

Tekort technisch geschoold personeel

De vergrijzing slaat hard toe in de chemiesector: tot 2014 stroomt 12% van het huidige personeelsbestand uit. Tegelijkertijd loopt de instroom van jongeren terug. Ze vinden de sector niet aantrekkelijk om in te werken. Het topsectorbeleid wil het arbeidstekort terugdringen door:

  • het aantal afgestudeerde chemici te verhogen;
  • onderwijs en arbeidsmarkt beter op elkaar aan te laten sluiten;
  • en ondernemerschap te stimuleren.

Wilt u een aantrekkelijkere werkgever worden voor toekomstige werknemers? Ga dan aan de slag met de People-kant van MVO. En vergeet de helft van de arbeidsmarkt niet: vrouwen. De Human Capital Agenda voor de chemiesector biedt aanknopingspunten. Lees ook meer over het nieuwe werken (HNW).

Grondstoffenschaarste

De risico's van teruglopende grondstofvoorraden zijn bekend, maar de chemiesector is hier relatief slecht op voorbereid. Er liggen volop kansen op dit gebied:

  • Het sluiten van kringlopen voor grondstoffen en hoogwaardige recycling (zogenaamde grondstofrotondes).
  • Materiaalsubstitutie, bijvoorbeeld met nanotechologie.
  • Overstappen op biobased grondstoffen.

Veiligheid

Veiligheid voor alles. Daarom vallen alle chemische stoffen onder de Europese REACH-verordening. Gevaarlijke stoffen mogen alleen gebruikt worden na goedkeuring door het Europees agentschap ECHA. Is een chemische veiligheidsbeoordeling te tijdrovend of kostbaar? Overweeg dan om te zoeken naar alternatieve, minder risicovolle chemicaliën. Bijvoorbeeld door over te schakelen naar groene chemie gebaseerd op natuurlijke grondstoffen (biobased economy).

Nanotechnologie

Nanodeeltjes zijn technisch erg interessant, maar potentieel gevaarlijk voor de mens of het milieu. In 2011 is er een maatschappelijke dialoog afgerond over dit thema. Lees hier de resultaten. Er bestaat nog geen consensus over de risico's en mogelijke gevaren van nanodeeltjes, maar de verwachting is dat er in de toekomst een registratieplicht komt voor het gebruik van deze deeltjes.

Transparantie en meetbaarheid (inzichtelijk maken van de ecologische footprint via LCA)

Life Cycle Analyses (LCA) zijn hot. Ze maken de ecologische footprint van processen en producten inzichtelijk, en maken zo duurzamere keuzes mogelijk. Heeft u al een LCA uitgevoerd van uw producten? Doen! Dat kan waardevolle inzichten opleveren waarmee u efficiënter kunt produceren en / of de impact op het milieu kunt verminderen.

Bekijk ook de website die de branchevereniging voor de chemische industrie VNCI heeft gewijd aan de toekomst van de chemiesector.

Laatst gewijzigd: 11 dec 2012 - 16:16

Terug naar hoofdnavigatie

Samen veranderen