Skip naar content

Metalen

Trends en ontwikkelingen

Voor metalen geldt een aantal algemene trends en ontwikkelingen. Lees meer over de specifieke issues, trends en ontwikkelingen van aluminium, goud, lood, staal, tin en zink.

 

Duurzaam ondernemen algemeen
Volgens de Sectorvisie MKB Metaal (ING Economisch Bureau, mei 2011) gaf 98% van de ondervraagde MKB-bedrijven aan op enige manier duurzaam te ondernemen. Er is met name veel aandacht voor energiebesparing en het veiliger en minder belastend maken van werkprocessen voor personeel. Tegelijkertijd is er nog weinig aandacht voor het verduurzamen van de gehele productieketen. Uit de sectorvisie blijkt ook dat veel van de ondervraagde metaalbedrijven samenwerking zoeken met andere partijen om hun duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren. De deelnemers zien verduurzaming als de op een na belangrijkste ontwikkeling voor hun bedrijf in de komende 10 jaar (na het thema 'specialisatie'). Een minderheid van de ondervraagde metaalondernemers dat zij alle mogelijke maatregelen op het gebied van duurzaamheid ondernemen al heeft getroffen; driekwart vindt dat er nog een weg te gaan is.
Op 8 september jl. lanceerde de Koninklijke Metaalunie de digitale MVO-monitor. De MVO-monitor stelt de Metaalunieleden in staat een passend antwoord te geven op de MVO-vraag van de klant. Door online vragen te beantwoorden met JA of NEE ziet de ondernemer waar het bedrijf staat, hoe dat kan worden aangetoond en welke acties ondernomen moeten worden om eventuele hiaten te dichten.

 

Energiebesparing
Door de industrie wordt gezocht naar alternatieven voor de elektriciteit uit fossiele energie die nodig is bij elektrolyse (ruwe metalen smelten op een temperatuur van 960 ˚C). Dit is namelijk de meest energie-intensieve stap in de keten. De aluminiumsector is hierin voorloper. Voor de productie van aluminium voor de Europese markt is meer dan 50% van de nodige energie afkomstig uit waterkracht; een veel schonere energiebron.

 

Cradle to Cradle
In de metaalsector wordt steeds meer gewerkt vanuit de Cradle to Cradle gedachte. Met name omdat schaarste een steeds grotere rol speelt. Eindeloos hoogwaardig recyclen en verwerkingssystemen daarop aanpassen zijn bij de meeste metalengoed haalbaar.

 

Milieutaakstellingen in Nederland
Deelnemers aan de Stichting Basismetaalindustrie & Milieu (SBM) hebben in het eerste milieuconvenant van Nederland 18 jaar lang gewerkt aan integrale milieutaakstellingen voor 41 grondstoffen. Bij 23 grondstoffen zijn energiereducties van 50% tot 90% bereikt. Voor 16 stoffen is de taakstelling niet gerealiseerd, maar het RIVM heeft bepaald dat er vrijwel geen reducties meer nodig zijn.


Aansluitend hierop heeft een groep MKB-bedrijven in de metallurgische sector (VNMI) in juni 2010 ambitieuze plannen ontvouwd voor vergaande energie-efficiëntieverbetering in het kader van de MJA3. De overheid wil van de metallurgische industrie een energie-efficiëntieverbetering van 8% in de periode 2009-2012. De bedrijven bieden 26%: 11% energie-efficiëntieverbetering in hun processen en daarbovenop in de keten nog eens 15% extra energie-efficiëntie door verduurzaming en inkoop van duurzame energie. De bedrijfstak bevestigt hiermee haar leidersrol in de Europese energie-efficiëntie.


Op 15 augustus 2011 hebben bedrijven verenigd in VNMI en AVNeG toegezegd om in 2030 50% energiezuiniger te gaan produceren. Een stappenplan hiervoor is vastgelegd in de Routekaart Metallurgische Industrie en Gieterijen.


Europese richtlijnen
De Europese IPPC-richtlijn voor preventie en bestrijding van verontreiniging verplicht de lidstaten van de EU om milieuvervuilende bedrijven te reguleren. Dit gebeurt door middel van een vergunning gebaseerd op de beste beschikbare technieken (BBT). Ook voor de metalen en de metallurgische industrie zijn deze BBT's in kaart gebracht in zogenaamde BREF documenten.

 

Laatst gewijzigd: 11 dec 2012 - 16:16

Terug naar hoofdnavigatie

Samen veranderen